Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 14:09:49
bod č. 22. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Muglinov, k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava a návrh neprodat nemovitou věc v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0695/ZM1418/10          .....             30
1) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Petřkovice 
u Ostravy, obec Ostrava, nesvěřenou MOb Petřkovice, a to:

- část pozemku parc.č. 1942/5 o výměře 413 m2 dle zákresu, 
který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu

0695/ZM1418/10          .....             30
2) rozhodlo,
že město nemá záměr prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, 
obec Ostrava, svěřenou MOb Slezská Ostrava, a to:

- pozemek p.p.č. 200/57

0695/ZM1418/10          .....             30
3) rozhodlo
neprodat nemovitou věc v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, a to:
- pozemek parc.č. 754
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXXXXXX XXX 
XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXX XX XXXXXXX XXX za 
cenu navrženou žadateli v maximální výši 150.000,- Kč, tj. za cenu nižší než je 
cena stanovená znaleckým posudkem
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro