Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 14:05:49
bod č. 18. - Návrh prodat pozemky parc.č. 101/43 a parc.č. 101/44 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 101/43 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0691/ZM1418/10          .....             30
1) rozhodlo
prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Dubina u 
Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy, nesvěřené městskému obvodu Ostrava-Jih, a to:

- pozemek parc.č. 101/43
- pozemek parc.č. 101/44

společnosti RFN s.r.o., Stará cesta 83, Místek, 738 01 
Frýdek-Místek, IČO: 277 77 693

za sjednanou kupní cenu ve výši 1,450.010,- Kč, z toho:

- kupní cena pozemku parc.č. 101/43 činí 230.490,- Kč
- kupní cena pozemku parc.č. 101/44 činí 1,219.520,- Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu

0691/ZM1418/10          .....             30
2) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti 
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 5 předloženého materiálu k 
pozemku parc.č. 101/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace v 
k.ú. Dubina u Ostravy, s budoucím vlastníkem:

RFN s.r.o., se sídlem Stará cesta 83, Místek, 738 01 
Frýdek-Místek
IČO: 277 77 693

za účelem uložení a provozování kabelového 
vedení veřejného osvětlení, provádění 
údržby a oprav, rekonstrukce v pozemku parc.č. 101/43 v k.ú. 
Dubina u Ostravy, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za 
jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč + DPH v 
zákonné výši za podmínky, že zastupitelstvo 
města rozhodne o uzavření kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto 
usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nehlasoval
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nepřítomen Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nehlasoval Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro