Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 13:28:21
bod č. 15. - Návrh koupit část pozemku p.p.č. 212 v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava a návrh koupit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0688/ZM1418/10          .....             30
1) rozhodlo
koupit část pozemku p.p.č. 212, o výměře 562 m2, oddělenou dle geometrického 
plánu č. 1899-227/2015 ze dne 4.8.2015 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 
212/2, vše k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, od vlastníka XXXXXXX XXXXXXX, rok 
narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu 
obvyklou 249.530,-Kč, za podmínky, že dojde k výmazu věcného břemene chůze a 
jízdy, specifikovaného na listu vlastnictví č. 60 pro k.ú. Michálkovice, obec 
Ostrava
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

0688/ZM1418/10          .....             30
2) si vyhrazuje
rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za 
podmínky, že nemovitost uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví

0688/ZM1418/10          .....             30
3) rozhodlo
označit pozemek uvedený v bodu 1) tohoto usnesení, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky 
města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nemovitost 
uvedenou v bodu 1) tohoto usnesení statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví

0688/ZM1418/10          .....             30
4) rozhodlo
koupit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, a to 
pozemky:
- p.p.č. 103/1
- p.p.č. 103/2

od vlastníka OKK Koksovny, a.s., IČO 476 75 829, sídlo Ostrava - 
Přívoz, Koksární ulice 1112, PSČ 702 24, za cenu obvyklou 
celkem 1.000.000,- Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu, za podmínky, že dojde k 
výmazu zástavních práv smluvních u pozemku 
p.p.č. 103/1 a pozemku p.p.č. 103/2, oba k.ú. Přívoz, obec 
Ostrava, pro Českou spořitelnu, a.s., IČO 452 44 782, sídlo Olbrachtova 
1929/62, 140 00 Praha 4
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 53 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro