Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 13:23:07
bod č. 12. - Návrh na přijetí budoucích darů vodovodů v k. ú. Nová Bělá, v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava a uzavření smluv o budoucí smlouvě darovací a smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími dárci a vlastníky pozemků
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0686/ZM1418/10          .....             30
1) rozhodlo
o přijetí budoucího daru
vodovodního řadu PE D 90  v předpokládané délce 90 m dle přílohy č. 1 A, č.1 
B předloženého materiálu, který  bude uložen v pozemcích v k.ú. Nová Bělá, obec 
Ostrava:- parc.č. 350/4 - orná půda,- parc.č. 1623/2 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace,a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu
s budoucími dárci
manželéXXXX XXXXXXXXXX, narozena XXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX 
narozen XXXX XXXX,oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX, Ostrava, Nová Bělá, 
PSČ: 724 00
Stavební objekt bude realizován v rámci stavby "Vodovod pro výstavbu rodinných 
domů ul. Na Šancích, k.ú. Nová Bělá, Ostrava".

0686/ZM1418/10          .....             30
2) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k pozemku:
- parc. č. 350/4 ? orná půda,v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, ve vlastnictví:
XXXX XXXXXXXXXá, rok narození XXXX
bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXX XXlXX
s uvedeným vlastníkem pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE D 90 ve výše 
uvedeném pozemku, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 
1.000,- Kč za podmínky, že dojde k přijetí budoucího daru vodovodního řadu PE D 
90 a k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací uvedené v bodě 1) tohoto 
usnesení

0686/ZM1418/10          .....             30
3) rozhodlo
o přijetí budoucího daru
vodovodní řad PE D 90 v předpokládané délce 135 m dle přílohy č.5A, 5B 
předloženého materiálu, která bude uložena v pozemcích v k.ú.  Hošťálkovice, 
obec Ostrava:- parc. č. 1625/2 - orná půda,- parc. č. 2064/7 - ostatní 
plocha, jiná plocha,- parc. č. 2064/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 7 předloženého 
materiálu
s budoucími dárci
XXXX XXXXXX, narozen roku XXXXXXXXXX XXXXXXXX, narozena XXXX 
XXXX.oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Ostrava - Zábřeh, PSČ: 700 30. 
Stavební objekt bude realizován v rámci stavby "Inženýrské sítě pro výsdtavbu 7 
RD Hošťálkovice - SO 01 Prodloužení vodovodu".

0686/ZM1418/10          .....             30
4) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 8  předloženého materiálu k pozemku:
- parc. č. 1625/2 ? orná půda,v k. ú. Hošťálkovice, obec Ostrava, ve 
vlastnictví:
XXXX XXXXXX, rok narození XXXX
bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX,
s uvedeným vlastníkem pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE D 90 ve výše 
uvedeném pozemku, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 
1.000,- Kč za podmínky, že dojde k přijetí budoucího daru PE D 90 a k uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě darovací uvedené v bodě 3) tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 53 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro