Zasedání č. 201508 - 10. zasedání zastupitelstva města Dne 14.10.2015 13:20:36
bod č. 46. - Investor Mobis Automotive System Czech s. r. o. - postup ve věci prodeje pozemků ve Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov, kupní smlouva
(Poznámka: Předkládají: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor a Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0684/ZM1418/10          .....             35
1) bere na vědomí
skutečnost, že

a)  s ohledem na vývoj záležitosti prodeje pozemků ve 
Strategické průmyslové zóně Ostrava – Mošnov 
společnosti Mobis Automotive System Czech s.r.o. je zřejmé, že 
kupní smlouva v podobě, v jaké o jejím uzavření 
rozhodlo na straně statutárního města Ostrava zastupitelstvo 
města svým usnesením č. 0443/ZM1418/6 ze dne 10.6.2015, nebude 
uzavřena, avšak

b) přijetím usnesení zastupitelstva města č. 0443/ZM1418/6 ze dne 
10.6.2015 byla splněna povinnost statutárního města Ostrava 
vyplývající z Investiční smlouvy, uzavřené 
dne 29.7.2014 mezi Hyundai Mobis Co., Ltd., Českou republikou, 
Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava a 
Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest

0684/ZM1418/10          .....             35
2) rozhodlo
na straně statutárního města Ostrava o uzavření 
Kupní smlouvy se společností Mobis Automotive System Czech 
s.r.o., se sídlem Hyundai 171/2, 739 51 Nošovice, IČ: 03758397, 
jejímž předmětem je prodej pozemků včetně součástí a 
příslušenství, nacházejících se v 
katastrálním území Mošnov, obec 
Mošnov, a to:
	
pozemek parcelní číslo 802/55 - orná půda	
pozemek parcelní číslo 1290/7 - orná půda
pozemek parcelní číslo 1332/13 - trvalý travní porost
pozemek parcelní číslo 1274/6 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace

za kupní cenu ve výši 68.939.000 Kč

dle přílohy č.1 předloženého materiálu,

za podmínky dodržení závazných podmínek, 
stanovených v souvislosti s poskytnutím finančních 
prostředků na vybudování SPZ Ostrava – Mošnov
Zodpovídá: Ing. Josef Kavala, vedoucí odboru majetkového
Termín: 20.10.2015

0684/ZM1418/10          .....             35
3) souhlasí
se žádostí o vyslovení souhlasu s právními jednáními učiněnými mezi statutárním 
městem Ostrava a společností Mobis Automotive System Czech s.r.o. dle přílohy 
č.2  předloženého materiálu
Zodpovídá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Termín: 25.11.2015

0684/ZM1418/10          .....             35
4) schvaluje
na straně města zahájení přípravy dodatku 
Investiční smlouvy, uzavřené mezi Hyundai Mobis Co., Ltd., Českou 
republikou, Moravskoslezským krajem, statutárním městem 
Ostrava a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest 
za účelem zpracování kompromisního návrhu 
dodatku, akceptovatelného všemi smluvními stranami
Zodpovídá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního
Termín: 25.11.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 53 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro