Výsledky hlasování na zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 09.09.2015
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0a. - Schválení programu 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 9.9.2015 52 50
(Pozn: hlasování o zařazení bodu dle návrhu JUDr. Babky)
2 0a. - Schválení programu 8. zasedání zastupitelstva města konaného dne 9.9.2015 53 53
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
3 0b. - Určení ověřovatelů zápisu z 8. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 9.9.2015 53 53
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
4 0c. - Zpráva ověřovatelů zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva města 53 53
5 1. - Informace o činnosti orgánů města 54 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
6 137. - Informace o vyřízení petice zaměstnanců Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 53 31
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
7 0d. - Dotazy, připomínky a podněty občanů 53 52
(Pozn: hlasování ve věci situace stavebníků v Ostravě - Polance)
8 9. - Návrh obecně závazné vyhlášky č. ...., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 54 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
9 121. - Informace k dani z nemovitých věcí 54 54
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
10 12. - Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park Ostrava za I. pololetí roku 2015 54 54
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
11 73. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava (lokalita ul. Petřkovická) 53 37
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
12 93. - Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek Rozhodnutí k projektu "Dokončení procesu digitalizace MMO" v rámci Integrovaného operačního programu 53 38
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
13 3. - Úprava závazných ukazatelů a rozpočtu r. 2015 53 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
14 4. - Uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 076001200543, ev. č. 07073/2001/OFR/LPO ze dne 1.10.2001 53 50
(Pozn: hlasování s úpravou)
15 5. - Žádost městského obvodu Vítkovice ze dne 17. června 2015 o zvýšení limitu pro vzdání se práva a prominutí dluhu pro rok 2015 53 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
16 6. - Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů pro městské obvody 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
17 7. - Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Ostravy právnické osobě REGION POODŘÍ (svazek obcí) 53 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
18 8. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
19 10. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 53 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
20 11. - Vyřízení podání občana - návrh na vybudování zábavního parku 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
21 13. - Přehled možností zapojení SMO do mezinárodních projektů v období od 1.ledna 2015 53 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
22 14. - Smlouva o poskytnutí dotace k projektu "Rekonstrukce ulic Junácká - Mitrovická na malou okružní křižovatku v Ostravě - Staré Bělé" v rámci individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
23 15. - Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice v k. ú. Martinov ve Slezsku 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
24 16. - Pojmenování nově vzniklé ulice v k.ú. Proskovice 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
25 17. - Názvy pro nově vzniklé ulice 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
26 18. - Smlouva č. 14201393 o poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Revitalizace mateřské školy Adamusova 7, Ostrava-Zábřeh" 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
27 119. - Lokalita Kostelní náměstí v k.ú. Moravská Ostrava - doplňující dopis k výzvě ke zrušení smluv 53 51
(Pozn: hlasováno o návrhu usnesení s úpravou)
28 120. - Smlouva č. 14200233 o poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Zateplení školky Patrice Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu" 53 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
29 122. - Zapojení dividend do kapitálového rozpočtu SMO 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
30 123. - Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016 53 23
(Pozn: hlasováno o návrhu JUDr. Babky na stažení materiálu)
31 123. - Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2016 53 29
(Pozn: hlasováno o návrhu usnesení s úpravou)
32 124. - Veřejná zakázka "Úvěr - ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz", poř.č. 115/2015 53 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
33 145. - Vyjádření podpory pro horníky důlních dolů 53 41
(Pozn: hlasováno o návrhu Ing. Macury, MBA)
34 27. - Žádost společnosti RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o., o úpravu podmínek kupní smlouvy 53 53
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
35 56. - Návrh směnit věci nemovité v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava - v rámci projektu "Prodloužená ul. Ruská" 53 51
(Pozn: Předkládají:Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor a Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
36 125. - Investor Mobis Automotive System Czech s. r. o. - postup ve věci prodeje pozemků ve Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov, úprava podmínek předcházejících realizaci investiční výstavby 53 52
(Pozn: Předkládají: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor a Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
37 144. - Informativní zpráva o zájmu nového investora vstoupit do Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov 53 53
(Pozn: Předkládají: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor a Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
38 19. - Schválení úpravy závazného ukazatele pro rok 2015 v souvislosti s poskytnutím neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o., v rámci účasti na Mezinárodním hudebním festivalu v Daegu, Korea 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
39 20. - Informace o průběhu realizace Integrovaného plánu rozvoje města "Budoucnost Vítkovic" 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
40 21. - Žádost FC Baník Ostrava, a.s., o mimořádnou účelovou dotaci na podporu výchovy mládeže U6 - U21 a provoz sportovní infrastruktury 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
41 22. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
42 23. - Žádost společnosti DK POKLAD, s.r.o. o rozšíření podmínek použití poskytnuté neinvestiční účelové dotace 52 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
43 24. - Návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí dotací a příspěvků v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
44 25. - Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace - víceletého grantu Divadelní společnosti Petra Bezruče s.r.o. - prodloužení divadelní činnosti 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
45 26. - Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a návrh na navýšení schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
46 28. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
47 29. - Návrh na svěření 93 cyklostojanů městským obvodům 52 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
48 30. - Návrh na svěření nemovitostí městskému obvodu Nová Ves a městskému obvodu Ostrava-Jih 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
49 31. - Návrh na nesvěření nemovitosti městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, návrh na nesvěření nemovitosti městskému obvodu Svinov 52 39
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
50 32. - Návrh darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
51 33. - Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0277/ZM1418/5 ze dne 29.4.2015 v bodě 1) a návrh na přijetí daru a uzavření darovací smlouvy s Moravskoslezským krajem 52 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
52 34. - Návrh přijmout darem část pozemku v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava v rámci investiční stavby města "Cyklotrasa R-Svinov, Polanka" 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
53 35. - Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví fyzických osob a Veolia Energie ČR, a.s., jako investorem 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
54 36. - Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva s ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových k pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
55 37. - Návrh na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ulice Švermova) a Nová Ves u Ostravy (lokalita ulice Rolnická) 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
56 38. - Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s Povodí Odry s.p., MSK, Dopravním podnikem Ostrava a.s., fyzickými osobami 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
57 39. - Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností s fyzickými osobami 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
58 40. - Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s fyzickými osobami 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
59 41. - Návrh na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR v k. ú. Petřkovice u Ostravy (lokalita ulice Hlučínská) 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
60 42. - Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k nemovité věci 52 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
61 43. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
62 44. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, k.ú. Přívoz, obec Ostrava a návrh směnit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
63 45. - Návrh koupit pozemek parc.č 456/2, k.ú. Bartovice, obec Ostrava 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
64 46. - Návrh koupit část pozemku p.p.č. 571/12, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
65 47. - Návrh koupit pozemky v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
66 48. - Návrh koupit část pozemku parc.č. 2863, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
67 49. - Návrh koupit nemovitou věc v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava v rámci stavby "Cyklostezka Počáteční-Slezskoostravský hrad" 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
68 50. - Návrh nekoupit pozemek p.p.č. 187/44 v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 52 39
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
69 51. - Návrh nekoupit nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava - Pustkovecké údolí 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
70 52. - Návrh prodat pozemky v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (poblíž ul. Hlučínská a Slovenská) 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
71 53. - Návrh na prodej stavby požární nádrže v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava a uzavření kupní smlouvy s fyzickými osobami B.K., D.K. 52 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1.náměstek primátora)
72 54. - Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava v areálu VTP 52 51
(Pozn: hlasování o návrhu na stažení materiálu)
73 55. - Návrh prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita Lehké průmyslové zóny v areálu Nad Porubkou 52 38
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
74 57. - Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava v rámci stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast U Staré elektrárny-2. stavba" 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
75 58. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Nová Karolina) 52 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
76 59. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat části pozemku parc.č. 793/281 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 52 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
77 60. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava; Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
78 61. - Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
79 62. - Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města; návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, k. ú. Poruba, k. ú. Dubina u Ostravy a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava v rámci akce "Zklidnění ulice Nádražní - práva k provedení stavby"; 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
80 63. - Návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 52 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
81 64. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Petřkovice u Ostravy, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava a v k.ú. Hlučín, obec Hlučín 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
82 65. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Přívoz (lokalita ulice Hálkova) a neprodat nemovité věci v k. ú. Přívoz (lokalita ulice Božkova), obec Ostrava 52 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
83 66. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Krásné Pole a k.ú. Svinov, obec Ostrava 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
84 67. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
85 68. - Návrh na záměr města prodat nemovitosti v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, v k.ú. Proskovice, obec Ostrava a v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
86 69. - Návrh na záměr města prodat části pozemku parc.č. 2754 v k.ú. Slezská Ostrava a návrh na záměr města prodat pozemek parc.č. 159 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
87 70. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Svinov a k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
88 71. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Poruba, obec Ostrava svěřený městskému obvodu Poruba 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
89 72. - Návrh na záměr města prodat část pozemku parc.č. 633/15, k.ú. Bartovice, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat pozemek parc.č. 16/1, k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
90 74. - Návrh na záměr města prodat části pozemků k v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Jantarová) 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
91 75. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Sokolská) 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
92 76. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Maroldova, ul. Gorkého, ul. Sokolská třída) 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
93 77. - Návrh na záměr města neprodat části pozemku v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
94 78. - Návrh na záměr města neprodat část pozemku parc.č. 793/286 v k.ú. Výškovice u Ostravy, návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Stará Bělá a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
95 79. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Martinov ve Slezsku a v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, svěřené městským obvodům 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
96 80. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
97 81. - Návrh na záměr města neprodat nemovitosti v k.ú. Svinov, obec Ostrava 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
98 82. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Přívoz (lokality ulic Zákrejsova, Ibsenova a Slovenská), obec Ostrava 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
99 83. - Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava a prodat pozemky v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
100 126. - Žádost společnosti HOKEJOVÝ KLUB - HC VÍTKOVICE STEEL a.s. o mimořádnou účelovou dotaci na účast v soutěži Champions League 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
101 127. - Návrh nekoupit pozemek v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava pod autobusovou točnou 52 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
102 128. - Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby s ČR -DIAMO, státní podnik. 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
103 129. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava a v k.ú. Svinov, obec Ostrava 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
104 130. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba a v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu 52 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
105 131. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Poruba, obec Ostrava a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
106 132. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
107 133. - Návrh na započetí činností směřujících k založení nové obchodní společnosti města Dům seniorů v Krásném Pole s.r.o., návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Krásné Pole, návrh na záměr města vložit nemovité věcí v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava do základního kapitálu obchodní společnosti statutárního města Ostravy 52 40
(Pozn: Předkládají: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora a Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
108 134. - Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2016 52 52
(Pozn: Předkládají: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora a Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
109 84. - Žádost Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na realizaci popularizačních vzdělávacích programů 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
110 85. - Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, a to Domovu pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, IČO 70631816 a Domovu Slunovrat, Ostrava - Přívoz, IČO 70631841 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
111 86. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 45 o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her s Theatr ludem 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
112 87. - Návrh na vyhlášení 7. ročníku výběrového řízení Dotačního programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2016 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
113 88. - Návrh na změnu usnesení zastupitelstva města č. 0225/ZM1418/4 ze dne 04.03.2015 a návrh na poskytnutí finančního daru právnické osobě Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
114 89. - Návrh na uzavření Smlouvy o finanční spoluúčasti a spolupráci při zajištění projektu s Roma Education Fund 52 40
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
115 90. - Dotace EU na projekty Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Energetické úspory MNO 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
116 135. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče a handicapovaní včetně dětí a mládeže 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
117 136. - Návrh Programu na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území SMO 2016 52 51
(Pozn: hlasováno o návrhu JUDr. Semeráka )
118 91. - Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Ekotermo IV" v rámci Operačního programu Životní prostředí, Dohoda o úpravě soupisu dokladů a účtů k projektu 52 52
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
119 92. - Smlouva o poskytnutí podpory a přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Revitalizace městské zeleně" v rámci Operačního programu Životního prostředí 52 52
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
120 94. - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové centrum" v rámci Operačního programu Životního prostředí, potvrzení o přijetí dotace 52 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
121 95. - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady Moravskoslezsko - projekt "Inteligentní zastávky" 52 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
122 96. - Úprava Statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 52 52
123 97. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2005, kterou se stanoví pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů na území statutárního města Ostravy, v platném znění 52 52
(Pozn: hlasováno o návrhu JUDr. Babky)
124 98. - Návrh darovací smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a německým institutem pro výzkum slonů jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru 52 52
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
125 99. - Informace o petici vlastníků nemovitostí na ul. Pikartské ve Slezské Ostravě proti postupu odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy 52 52
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
126 101. - Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na období od 01. 11. 2015 - 30. 04. 2016 52 52
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
127 102. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2400/2014/OI/LPO 52 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
128 103. - Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na obnovu a zachování kulturní památky z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015 52 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
129 104. - Zpráva o stavu pořizování územních studií dle "nového" Územního plánu Ostravy 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
130 105. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 3314/2013/OI/LPO ze dne 9.1.2014" 52 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
131 106. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
132 107. - Veřejná zakázka "Autobusový terminál Dubina, Interspar - Dodatek č. 1", poř. č. 156/2015 52 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
133 108. - Veřejná zakázka "Vybavení křižovatky Martinovská, Provozní, 1. čs. armádního sboru", poř. č. 44/2015 52 40
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
134 109. - Veřejná zakázka "Záchytný drén Hulváky", poř.č. 88/2015 52 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
135 110. - Veřejná zakázka "Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK II.", poř. č. 096/2015 52 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
136 111. - Veřejná zakázka "Nasvětlení chodeckých přechodů na ul. 17. listopadu", poř. č. 127/2015 52 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
137 112. - Veřejná zakázka "Prodloužení cyklostezky - lávka přes Ostravici, Ostrava - Hrabová", poř. č. 102/2015 52 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
138 113. - Veřejná zakázka "Cyklistická trasa I - Na Lukách", poř. č. 49/2015 51 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
139 114. - Veřejná zakázka "Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků", poř. č. 40/2015 52 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
140 115. - Veřejná zakázka "Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa - dodatek č. 2", poř.č. 154/2015 52 40
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
141 116. - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. Mariánskohorská", poř. č. 82/2015 52 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
142 138. - Veřejná zakázka "Terminál Hranečník - Dodatečné stavební práce II", poř. č. 152/2015 52 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
143 139. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbou "Odkanalizování Přívozu na ÚČOV II. etapa 1. část a 2. část" 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
144 140. - Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o věcném břemenu a dodatků ke smlouvám v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
145 141. - Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 0875/2014/OI/LPO na rozšíření předmětu smlouvy v rámci realizace stavby 3064 "Přestupní uzel Hulváky, I. etapa" 52 40
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
146 117. - Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 52 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora)
147 142. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace uzavřené mezi společností Koordinátor ODIS s.r.o. a statutárním městem Ostrava z důvodu zajištění správy inteligentních zastávek 52 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora)
148 118. - Zpráva o činnosti Finančního výboru ZM za 1. pololetí roku 2015 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Simona Piperková, předsedkyně finančního výboru)
149 143. - Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města za I. pololetí 2015 53 52
(Pozn: Předkládá: JUDr. Ivan Štefek, předseda Kontrolního výboru ZM)
150 01. - Organizační záležitosti; Dotazy, připomínky a podněty členů ZM; Diskuse- různé 53 52
(Pozn: hlasováno o termínu zasedání zastupitelstva města dne 1.10.2015 v 16.00 hod)