Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 20:56:48
bod č. 140. - Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o věcném břemenu a dodatků ke smlouvám v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0653/ZM1418/8          .....             34

1) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti a právu provést stavbu" v souvislosti se stavbou 
"Rekonstrukce VO oblast Kramolišova" mezi budoucím 
povinným Asental Land, s.r.o., Gregorovova 2582/3, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 27769143

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je stavba veřejného 
osvětlení na částech pozemků p.č.2934/1 a p.č.2863, v 
katastrálním území Slezská Ostrava, obec 
Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


0653/ZM1418/8          .....             34

2) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene - služebnosti" v souvislosti 
se stavbou "Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova" 
mezi budoucím povinným Moravskoslezským krajem, 
ul.28.října 117, 702 18 Ostrava

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je stavba cyklostezky na 
části pozemku p.č. 1653/1, v katastrálním 
území Nová Bělá, obec Ostrava dle přílohy č. 
4 předloženého materiálu


0653/ZM1418/8          .....             34

3) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení služebnosti inženýrské sítě" v 
souvislosti se stavbou "Petřkovice-kanalizační stoka T, II. a 
III.etapa" mezi budoucím povinným Českou republikou - 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 
Praha 2, IČO: 69797111

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je stavba kanalizace na 
částech pozemků p.č. 1906/3 a p.č. 1906/7, v katastrálním 
území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu


0653/ZM1418/8          .....             34

4) rozhodlo
uzavřít "Dodatek č.1" ke "Smlouvě o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene" v 
souvislosti se stavbou "Odkanalizování Heřmanic" 
část ulice K Maliňáku, kterým se posunuje doba platnosti 
smlouvy mezi budoucím povinným Asental Land, s.r.o., Gregorova 
2582/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 27769143

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je stavba kanalizace na pozemku 
p.p.č. 521/1 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, dle přílohy č. 9 
předloženého materiálu


0653/ZM1418/8          .....             34

5) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v 
souvislosti se stavbou "Kanalizace v Polance nad Odrou - SO 01 - 03, SO 03 - 
Odkanalizování území podél ul. K Pile, SO 03,1 - Kanalizační řad" mezi 
vlastníkem MXXXXXXX JXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je stavba vodovodu a kanalizace na částech pozemků p.č. 508/2 
a p.č. 521/1 v katastrálním území Polanka nad Odrou, obec Ostrava dle přílohy 
č. 11 předloženého materiálu


0653/ZM1418/8          .....             34

6) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě" v souvislosti se stavbou 
"Odkanalizování Přívozu na ÚČOV 2.etapa 
1.část a 2.část" mezi vlastníkem V-PODLAHY, s.r.o., 
Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín, IČO: 25374745

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je stavba kanalizace na 
částech pozemků p.p.č. 895/4 a p.p.č.894/1 v katastrálním 
území Přívoz, obec Ostrava dle přílohy č. 13 
předloženého materiálu


0653/ZM1418/8          .....             34

7) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu ul. Matiční a Hrabákova" mezi vlastníkem 
Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, 
17.listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava, IČO: 61989100

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je stavba kanalizace na 
části pozemku p.č. 966/3 v katastrálním 
území Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 
15 předloženého materiálu


0653/ZM1418/8          .....             34

8) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a 
smlouvu o právu provést stavbu" v souvislosti se stavbou "Kanalizace Folvarek 
II.etapa" mezi vlastníkem JXXXXXXX HXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXX XXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je stavba kanalizace na částech pozemků p.č. 1830/1, p.č. 
1831/2 a p.č. 1838/3 v katastrálním území Stará Bělá, obec Ostrava dle přílohy 
č. 17 předloženého materiálu


0653/ZM1418/8          .....             34

9) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou 
"Terminál Hranečník" mezi vlastníkem 
Moravskoslezským krajem, 28.října 117, 70218 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO:70890692

a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je stavba světelného 
signalizačního zařízení na části pozemku p.č. 
5596/1 v katastrálním území Slezská Ostrava, 
obec Ostrava dle přílohy č. 19 předloženého materiálu


0653/ZM1418/8          .....             34

10) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu nájemní, Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti a Smlouvu o právu 
provést stavbu" v souvislosti se stavbou "Petřkovice - 
kanalizační stoka T II.a III.etapa" změna napojení do stoky 
T7, mezi pronajímatelem a budoucím povinným Povodím 
Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 70890021

a nájemcem a budoucím oprávněným

statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 
Ostrava, IČO: 00845451, jejímž předmětem je stavba kanalizace na 
části pozemku p.č. 1958/5, v katastrálním 
území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 21 
předloženého materiálu


0653/ZM1418/8          .....             34

11) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v 
souvislosti se stavbou "Petřkovice, kanalizační stoka T, část B - II. a 
III.etapa" mezi vlastníky RXXXXXX CXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX a DXXXXXXX CXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je stavba kanalizace na části pozemku p.č. 682 v katastrálním 
území Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle přílohy č. 23 předloženého 
materiálu


0653/ZM1418/8          .....             34

12) rozhodlo
uzavřít "Dodatek č.1" ke "Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení inženýrské sítě" 
v souvislosti se stavbou "Petřkovice - kanalizační stoky, odkanalizování obce - 
část B - II.etapa", kterým se opravuje název stavby ve smlouvě mezi budoucími 
povinnými VXXXXXXX HXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
MXXXX HXXXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX a MXXXXX 
SXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je stavba kanalizace na pozemku p.č. 1818/29 v k.ú. Petřkovice 
u Ostravy, obec Ostrava,  dle přílohy č. 26 předloženého materiálu


0653/ZM1418/8          .....             34

13) rozhodlo
uzavřít "Dodatek č.1" ke "Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení inženýrské sítě" 
v souvislosti se stavbou "Petřkovice - kanalizační stoky, odkanalizování obce - 
část B - II.etapa", kterým se opravuje název stavby ve smlouvě mezi budoucí 
povinnou MXXXXX SXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
a budoucím oprávněným
statutární město Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, 
jejímž předmětem je stavba kanalizace na pozemku p.č. 1849/1 v k.ú. Petřkovice 
u Ostravy, obec Ostrava,  dle přílohy č. 28 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro