Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 19:53:47
bod č. 90. - Dotace EU na projekty Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Energetické úspory MNO
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0624/ZM1418/8          .....             31

1) souhlasí
s tím, že předmět podpory projektů "Energetické 
úspory MNO - pavilony H a E", "Energetické 
úspory MNO - dětský rehabilitační stacionář, 
pavilony D a jídelna" a "Energetické úspory MNO 
- hospodářská budova, pavilon G a patologie" nebude převeden 
na jinou osobu ani právně zatížen, zejména zastaven ve 
prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u 
kterých výkon práv z nich odvozený neorozí 
realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) 
nejméně po dobu 5 let od ukončení realizace akce dle 
podmínek poskytnutí dotace uvedených v příloze č. 1 
rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaných Ministerstvem 
životního prostředí ČR dne 26.06.2015 pod č.j. 115D222003019, 
115D222003052 a 115D222002370 uvedené v příloze č. 1 
předloženého materiálu


0624/ZM1418/8          .....             31

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje financování
 na pol. 8115, ÚZ 8224, ORJ 120                  o 63 025 tis. Kč

- snižuje se účelová rezerva na financování 
akcí EIB

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 8224                   
o 41 398 tis. Kč

- zvyšují investiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím

 na § 3522, pol. 6351, org. 4241, ÚZ 8224, ORJ 170   o 104 423 tis. Kč  


0624/ZM1418/8          .....             31

3) schvaluje
úpravu závazného ukazatele - zvýšení 
investičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, 
příspěvková organizace, o 104 423 tis. Kč
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro