Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:57:30
bod č. 128. - Návrh na uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby s ČR -DIAMO, státní podnik.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0611/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
na straně vlastníka o uzavření

"Smlouvy o zřízení práva stavby" k pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava parc.č. 993/2, 
orná půda v k.ú. Koblov, obec Ostrava 
(ul.Antošovická)

s

ČR - DIAMO, státní podnik

se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ: 471 27, 
IČO: 00002739

týká se:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, 
Ostrava - Vítkovice, Sirotčí 1145/7, PSČ: 703 86

na základě které zřizuje vlastník ve prospěch 
stavebníka právo stavby na předmětném pozemku pro 
vybudování těchto stavebních objektů:

- objekt ČOV (čistička odpadních vod)
- příjezdovou komunikaci
- zpevněné plochy kolem objektu ČOV
- oplocení areálu ČOV

v rámci realizace stavby "Komplexní řešení 
zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho 
odkanalizování", bezúplatně a jako dočasné, 
kdy posledním dnem doby, na kterou je právo stavby 
zřizováno je 31.12. 2025,

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Zdržel se Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro