Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:44:28
bod č. 72. - Návrh na záměr města prodat část pozemku parc.č. 633/15, k.ú. Bartovice, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat pozemek parc.č. 16/1, k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0598/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
o záměru města prodat část pozemku parc.č. 633/15, k.ú. 
Bartovice, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu Radvanice a 
Bartovice, o výměře 2702 m2, dle geometrického plánu č. 
2298-296/2015 ze dne 24.7.2015 oddělenou a nově označenou jako pozemek parc.č. 
633/56 - dle přílohy č. 1/2 předloženého materiálu

za účelem výstavby Domu s pečovatelskou službou v 
Ostravě-Bartovicích II, za podmínky úhrady nákladů 
na pořízení investičního záměru včetně 
přípravných podkladů a projektové dokumentace a 
zahájení této výstavby do 24 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti kupní smlouvy a ukončení 
výstavby do 36 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
kupní smlouvy

a to vše za podmínky, že k záměru prodeje vydá 
zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice kladné 
stanovisko.

Zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


0598/ZM1418/8          .....             30

2) rozhodlo
že město nemá záměr prodat pozemek parc.č. 16/1, k.ú. 
Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, svěřený městskému 
obvodu Slezská Ostrava
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro