Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:38:18
bod č. 60. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava; Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0586/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
o záměru města směnit nemovité věci v k.ú. Svinov, obec 
Ostrava, a to:
- pozemek parc. č. 1704/2
- pozemek parc.č. 2620/2
oba ve vlastnictví SMO, svěřeno městskému obvodu Svinov

za

- pozemek parc.č. 1672/1
ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s 
majetkem státu má Povodí Odry, státní 
podnik, Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, IČO 70890021

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit


0586/ZM1418/8          .....             30

2) rozhodlo
o záměru města prodat nemovité věci v k.ú. Stará 
Plesná, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu 
Plesná, a to:

- pozemek parc.č. 220/13
- část stávajícího pozemku parc.č. 219/1, 
trvalý travní porost o výměře 1.269 m2, která je 
dle  geometrického plánu č. 1032- 243/2013 vyhotoveného 
dne 11.9.2013, který je přílohou č. 3/3 předloženého 
materiálu, označena jako nový pozemek parc.č. 219/9, 
trvalý travní porost
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro