Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:35:44
bod č. 55. - Návrh prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita Lehké průmyslové zóny v areálu Nad Porubkou
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0582/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, za 
kupní cenu nižší než je cena obvyklá 
stanovená znaleckým posudkem, a to:

- pozemek parc. č. 2801/152 bez stavby čp. 2343 za kupní cenu ve 
výši 1 126 800,- Kč

- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 1388 m2, označená 
písmenem j a část pozemku parc. č. 2801/13 o výměře 358 
m2, označená písmenem k, obě sloučeny dle geometrického 
plánu č. 2834-115/2014 ze dne 4.12.2014 do pozemku nově 
označeného jako pozemek parc. č. 2801/170 o výměře 1746 m2 za 
kupní cenu ve výši 1 048 200,- Kč

tedy za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 2 175 000,- Kč

společnosti LIFTCOMP a.s., IČO: 253 85 968, se sídlem 
Záhumenní 2320/11, Poruba, 708 00 Ostrava

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č.3 tohoto 
materiálu

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé
LIFTCOMP a.s.

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé:

- V lokalitě předmětných nemovitostí se v minulosti 
nacházela nepovolená skládka vedoucí ke kontaminaci 
zeminy a podzemních vod, která byla v roce 2004 ekologicky 
sanována městským obvodem Poruba za 28.700.000,- Kč za 
současného přispění Státního fondu životního 
prostředí ČR ve výši 24.395.000,- Kč, přičemž v důsledku 
podmínek dotace SFŽP nebyl městský obvod oprávněn 
předmětné nemovitosti zcizit po dobu 10 let;

- Existovala důvodná obava, že v případě ponechání 
pozemků bez jejich využití / zástavby po dobu udržitelnosti 
povede opět ke vzniku nové nelegální skládky, tedy 
ke zmaření investice městského obvodu, přičemž jiná 
ochrana před vznikem skládky než je zástavba (oplocení, 
ostraha) by znamenalo nenávratně vynaložené finanční 
prostředky městského obvodu, přičemž využití pozemků pro 
investiční zástavbu by přineslo vícero výhod ve 
veřejném zájmu (zamezení vzniku skládky, 
vybudování obchodní infrastruktury, vznik nových 
pracovních míst);

- Kupující společnost LIFTCOMP a.s. byla zavázána k 
realizaci investičního záměru, který naplnila, když na 
předmětných nemovitostech:

i) zrealizovala výstavbu objektu „Montážní a 
vývojové středisko – LIFTCOMP, a.s.“, k jehož 
užívání byl vydán kolaudační souhlas;

ii) vytvořila 32 nových pracovních míst;

iii) provozuje ekonomickou činnost spočívající v:

a. provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

b. projektové činnosti ve výstavbě,

c. výrobě, obchodu a službách neuvedených v 
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

d. montáži, opravách, revizích a zkouškách 
zdvihacích zařízení,

e. montáži, opravách, revizích a zkouškách 
elektrických zařízení,

f. zámečnictví a nástrojářství

- Kupující společnost se ani po realizaci výstavby nemohla 
stát vlastníkem předmětných nemovitostí z důvodu 
zákazu zcizení nemovitostí, kdy tím sice bylo 
vyhověno podmínkám dotace, proto i po kolaudaci výstavby 
měla kupující společnost předmětné nemovitosti v 
nájmu a hradila nájemné; Nicméně takový 
postup představoval zásah do finančního hospodaření 
kupující společnosti LIFTCOMP a.s., které se 
náklady zvyšují o placené nájemné, 
když navíc jediným relevantním důvodem je 
vázací doba, přičemž důvod spočívá výhradně 
na straně městského obvodu;

- Kupní cena je proto oproti ceně v místě a čase obvyklé 
stanovené znaleckým posudkem ponížena o 
nájemné ve výši 724.200 Kč uhrazené 
kupujícím v období po kolaudaci výstavby od 
1.1.2011 do 31.12.2014;

- Učiněné jednání bylo sice projevem vůle obou stran a 
kupující společnost LIFTCOMP a.s. nebyla nucena do 
takového kontraktu vstupovat, nicméně v uvedeném 
případě existoval zájem městského obvodu plochu investorem 
obsadit, který vzhledem ke své podstatě lze označit za 
veřejný, když navíc kupující společností 
LIFTCOMP a.s. byl sledovaný záměr 
(přinášející také další efekt 
– nová pracovní místa) uskutečněn;

- Snížení kupní ceny o uhrazené 
nájemné odpovídá předchozím dohodám 
mezi kupujícím a městským obvodem Poruba, kdy 
kupující je po celou dobu výstavby až do nynějška v 
legitimním očekávání finančních 
výdajů souvisejících s koupí předmětných 
nemovitostí ponížených o uhrazené 
nájemné;

- Na předmětných nemovitostech se v důsledku předchozích dohod 
již nyní nachází zástavba ve vlastnictví 
investorů, proto jsou tyto pozemky pro město nevyužitelné; 
zástavba však odpovídá investičnímu 
záměru, který měl být investory realizován;

s bližším upřesněním dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu


0582/ZM1418/8          .....             30

2) rozhodlo
prodat níže uvedené pozemky a části pozemků v k. ú. 
Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, za 
kupní cenu nižší než je cena obvyklá 
stanovená znaleckým posudkem, a to:

- pozemek parc. č. 2801/153 bez stavby čp. 2355 za kupní cenu ve 
výši 880 650,- Kč
- pozemek parc. č. 2801/159 za kupní cenu ve výši 2 159 996,- Kč
- pozemek parc. č. 2801/160 za kupní cenu ve výši 1 712 804,- Kč
- pozemek parc. č. 2801/161 za kupní cneu ve výši  933 008,- Kč
- pozemek parc. č. 2801/14 za kupní cenu ve výši    29 183,- Kč
- pozemek parc. č. 2639/11 za kupní cenu ve výši     3 004,- Kč
- pozemek parc. č. 2639/12 za kupní cenu ve výši   9 871,- Kč
- část pozemku parc. č. 2639/7 o výměře 550 m2 dále 
označenou dle geometrického plánu č. 2834-115/2014 ze dne 
4.12.2014 jako pozemek parc. č. 2639/7 za kupní cenu ve výši 227 842,- Kč

tedy za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 5 956 358,- Kč

společnosti KODECAR INVEST, a.s., IČO: 278 15 561, se sídlem 
Trocnovská 1088/2a, Ostrava – Přívoz, PSČ 702 00

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 tohoto materiálu

Zdůvodnění odchylky od ceny obvyklé
 V lokalitě předmětných nemovitostí se v minulosti 
nacházela nepovolená skládka vedoucí ke kontaminaci 
zeminy a podzemních vod, která byla v roce 2004 ekologicky 
sanována městským obvodem Poruba za 28.700.000,- Kč za 
současného přispění Státního fondu životního 
prostředí ČR ve výši 24.395.000,- Kč, přičemž v důsledku 
podmínek dotace SFŽP nebyl městský obvod oprávněn 
předmětné nemovitosti zcizit po dobu 10 let;

- Existovala důvodná obava, že v případě ponechání 
pozemků bez jejich využití / zástavby po dobu udržitelnosti 
povede opět ke vzniku nové nelegální skládky, tedy 
ke zmaření investice městského obvodu, přičemž jiná 
ochrana před vznikem skládky než je zástavba (oplocení, 
ostraha) by znamenalo nenávratně vynaložené finanční 
prostředky, přičemž využití pozemků pro investiční 
zástavbu by přineslo vícero výhod ve veřejném 
zájmu (zamezení vzniku skládky, vybudování 
obchodní infrastruktury, vznik nových pracovních 
míst);

- Kupující společnost KODECAR INVEST, a.s. byla 
zavázána k realizaci investičního záměru, 
který naplnila, když na předmětných nemovitostech:

i) zrealizovala výstavbu objektu „Novostavba 
administrativního, prodejního a servisního centra KODECAR, 
komunikace a zpevněné ploch, ul. Nad Porubkou, Ostrava – 
Poruba“ k jehož užívání byl vydán 
kolaudační souhlas;

ii) vytvořila 50 nových pracovních míst;

iii) provozuje ekonomickou činnost spočívající v:

a. výrobě, obchodu a službách neuvedených v 
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

- Kupující společnost se ani po realizaci výstavby nemohla 
stát vlastníkem předmětných nemovitostí z důvodu 
zákazu zcizení nemovitostí, kdy tím sice bylo 
vyhověno podmínkám dotace, proto i po kolaudaci výstavby 
měla kupující společnost předmětné nemovitosti v 
nájmu a hradila nájemné; Nicméně takový 
postup představoval zásah do finančního hospodaření 
kupující společnosti KODECAR INVEST, a.s., které se 
náklady zvyšují o placené nájemné, 
když navíc jediným relevantním důvodem je 
vázací doba, přičemž důvod spočívá výhradně 
na straně městského obvodu;

- Kupní cena je proto oproti ceně v místě a čase obvyklé 
stanovené znaleckým posudkem ponížena z důvodů:

i) předchozí vůle a dohod mezi městským obvodem Poruba a 
kupující společnosti (a/nebo jejího předchůdce) sjednat 
kupní cenu ve výši odpovídající 
tehdejší cenové mapě (600 Kč za 1 m2, oproti 
dnešnímu stavu dle znaleckého posudku 800 Kč za 1 m2)

ii) uhrazeného nájemného o nájemné ve 
výši 2.382.442 Kč uhrazené kupujícím v 
období po kolaudaci výstavby od 1.8.2011 do 31.12.2014, což 
rovněž odpovídalo předchozím dohodám mezi městským 
obvodem a kupující společností;

- Učiněné jednání bylo sice projevem vůle obou stran a 
kupující společnost KODECAR INVEST, a.s. nebyla nucena do 
takového kontraktu vstupovat, nicméně v uvedeném 
případě existoval zájem městského obvodu plochu investorem 
obsadit, který vzhledem ke své podstatě lze označit za 
veřejný, když navíc kupující společností 
KODECAR INVEST, a.s. byl sledovaný záměr 
(přinášející také další efekt 
– nová pracovní místa) uskutečněn;

- Sjednání kupní ceny dle tehdejší 
cenové mapy a snížení kupní ceny o uhrazené 
nájemné odpovídá předchozím dohodám 
mezi kupujícím a městským obvodem Poruba, kdy 
kupující je po celou dobu výstavby až do nynějška v 
legitimním očekávání finančních 
výdajů souvisejících s koupí předmětných 
nemovitostí za cenu dle tehdejší cenové mapy a 
ponížené o uhrazené nájemné;

- Na předmětných nemovitostech se v důsledku předchozích dohod 
již nyní nachází zástavba ve vlastnictví 
investorů, proto jsou tyto pozemky pro město nevyužitelné; 
zástavba však odpovídá investičnímu 
záměru, který měl být investory realizován;

s bližším upřesněním dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 38 Proti: 7 Zdržel se: 4 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Zdržel se Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 0, Proti: 7, Zdržel se: 2)
MUDr. Tomáš Málek : Proti Mgr. Michal Mariánek : Proti Mgr. Petr Mika : Proti
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Proti JUDr. Lukáš Semerák : Proti
Mgr. Hana Strádalová : Proti Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Proti
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro