Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:16:19
bod č. 46. - Návrh koupit část pozemku p.p.č. 571/12, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0574/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
koupit část pozemku p.p.č. 571/12, o výměře 39 m2, oddělenou dle geometrického 
plánu č. 1893-204/2015 ze dne 16.6.2015 a nově označenou jako pozemek p.p.č. 
571/25, vše k. ú. Michálkovice, obec Ostrava, od vlastníků:
XXXXXXX XXXX XXXXX, rok narození XXXX a XXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX, 
oba bydliště X XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za cenu obvyklou 
17.320,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
vše za podmínky, že dojde k výmazu zástavního práva smluvního u  pozemku p.p.č. 
571/12, k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, u Hypoteční banky, a.s., IČO 135 84 
324, sídlo Radlická 333/160, 150 00 Praha 5 - Radlice


0574/ZM1418/8          .....             30

2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit nemovitou věc uvedenou v bodě 1) tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Michálkovice dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za 
podmínky, že nemovitost uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení 
statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví


0574/ZM1418/8          .....             30

3) rozhodlo
označit nemovitou věc uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Michálkovice dle čl. 9 
odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky 
města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že nemovitost 
uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro