Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:15:23
bod č. 44. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, k.ú. Přívoz, obec Ostrava a návrh směnit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0572/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
koupit pozemek parc.č. 2887, k.ú. Radvanice, obec Ostrava, od podílových 
spoluvlastníků:
- XXX XXXXXXX, rok narození XXXX, bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX (podíl ve výši 1/2)- XXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX, 
bydliště XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXX(podíl ve výši 1/2)za cenu 
obvyklou celkem 40.360,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


0572/ZM1418/8          .....             30

2) rozhodlo
koupit pozemek p.p.č. 351/29, k.ú. Přívoz, obec Ostrava, od 
společnosti KARLA spol. s r.o., IČO 146 13 182, se sídlem 
Zahradní 2004/46D, 792 01 Bruntál, za cenu obvyklou 110.700,-Kč

a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu


0572/ZM1418/8          .....             30

3) rozhodlo
směnit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, a to:

- část pozemku p.p.č. 894/1, díl a), o výměře 106 m2 
(nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz)

- část pozemku p.p.č. 895/1, díl b), o výměře 485 m2 
(svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz)

dle geometrického plánu č. 1918-172/2014 ze dne 11.12.2014 
sloučeny a nově označeny jako pozemek p.p.č. 895/6

za

- část pozemku p.p.č. 157, díl a), o výměře 99 m2
- část pozemku p.p.č. 158, díl b), o výměře 35 m2
- část pozemku p.p.č. 1153, díl c), o výměře 20 m2
- část pozemku p.p.č. 1327, díl d), o výměře 14 m2
dle geometrického plánu č. 1976-3/2015 ze dne 18.2.2015 sloučeny 
a nově označeny jako pozemek p.p.č. 157/2

ve vlastnictví V-PODLAHY, s.r.o., IČO 253 74 745, sídlo 
Vsetín, Na Hrázi 1603, PSČ 75501

s tím, že V-PODLAHY, s.r.o. uhradí statutárnímu 
městu Ostrava rozdíl mezi obvyklými cenami předmětné směny 
ve výši 304.000,-Kč a statutární město Ostrava 
uhradí V-PODLAHY, s.r.o. náklady na zpracování 
znaleckého posudku č. 3264-51/2015 ze dne 18.6.2015 ve 
výši 1.600,-Kč

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 6 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro