Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:12:37
bod č. 38. - Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s Povodí Odry s.p., MSK, Dopravním podnikem Ostrava a.s., fyzickými osobami
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0566/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu k pozemku:

parc. č. 2801/94 – ostatní plocha, jiná plocha
v k. ú. Poruba, obec Ostrava, s budoucím povinným:

Povodí Odry, státní podnik
se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČO 70890021

a

s investorem:
SOLTEX CORPORATION s.r.o.
se sídlem Ostrava - Přívoz, Korejská 877/14, PSČ 702 00
IČO 640 88 731,

za účelem uložení, provozování a údržby 
dešťové kanalizace v uvedeném pozemku, na dobu neurčitou a 
za jednorázovou úplatu ve výši 250,-Kč za 1m2 
plochy pozemku zatížené služebností + DPH v 
zákonné výši, nejméně však 1.000,-Kč 
+ DPH v zákonné výši


0566/ZM1418/8          .....             30

2) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k pozemku:

parc. č. 2584/6 – ostatní plocha, silnice
v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, s budoucím povinným:
Moravskoslezský kraj
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČ 70890692

zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO 00095711,

a

s investorem:
DIAMO, státní podnik
se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27
IČO 00002739,

za účelem zřízení, provozování a 
údržby vodovodu v části uvedeného pozemku, na dobu 
neurčitou a za celkovou úplatu ve výši 10.000,- Kč + DPH v 
zákonné výši


0566/ZM1418/8          .....             30

3) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle přílohy 
č. 6 předloženého materiálu k pozemku:

p. p. č. 1149/6 – ostatní plocha, dráha
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví:
Dopravní podnik Ostrava, a.s.
se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO 61974757,

s uvedeným vlastníkem pozemku,
za účelem zřízení, provozování a 
údržby vodovodního řadu D225 v uvedeném pozemku, na dobu 
časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 
500,-Kč za každý i započatý metr délky vodovodního 
řadu D225 + DPH v zákonné výši

 
0566/ZM1418/8          .....             30

4) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 7 předloženého materiálu k pozemku:
p. p. č. 555/186 ? ostatní plocha, jiná plochav k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava, ve vlastnictví:
XXXXX XXXXXXen, rok narození 1XX7bydliště XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXřeh
s uvedeným vlastníkem pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu D225 v uvedeném 
pozemku, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 50,-Kč za 1 
m2 plochy pozemku zatížené služebností


0566/ZM1418/8          .....             30

5) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 9 předloženého materiálu k pozemku:
parc. č. 1998/1 ? ostatní plocha, ostatní komunikacev k. ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava, ve vlastnictví:
Ing. XXX XXXXký, rok narození 1XX5bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXX 
XXXXXXXce
s uvedeným vlastníkem pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 200 v uvedeném 
pozemku, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 75,- Kč za 1 
m2 plochy pozemku zatížené služebností


0566/ZM1418/8          .....             30

6) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 10 předloženého materiálu k pozemku:
p. p. č. 241/5 ? zahradav k. ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví:
XXXXXXXX XXXXXXvá, rok narození 1XX6bydliště 30. XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 
X XXXXXXXX XXXXXva
s uvedeným vlastníkem pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 200 v uvedeném 
pozemku, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč za 1 
m2 plochy pozemku zatížené služebností


0566/ZM1418/8          .....             30

7) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 11 předloženého materiálu k pozemkům:
p. p. č. 239/6 ? vodní plocha, vodní nádrž umělá,p. p. č. 239/1 - trvalý travní 
porost,oba v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, ve vlastnictví:
XXXXXX XXXXXXXXvá, rok narození 1XX2bydliště Na XXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXX 
XXX XXXXXXXicí
s uvedeným vlastníkem pozemků,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 200 v uvedených 
pozemcích, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 50,-Kč za 1 
m2 plochy pozemků zatížené služebností
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro