Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:10:51
bod č. 37. - Návrh na bezúplatné nabytí majetku z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ulice Švermova) a Nová Ves u Ostravy (lokalita ulice Rolnická)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0565/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
nabýt bezúplatně
z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111
do vlastnictví statutárního města Ostrava, 
Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, a to:

část pozemku p.p.č. 816/1 o výměře 339 m2 v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava, která je dle 
geometrického plánu č. 2011-103/2014 ze dne 22.7.2014 označena 
jako pozemek p.p.č. 816/28 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

a uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci č. 
UZSVM/O/16808/2014-HMSO, která je přílohou č. 2 
předloženého materiálu


0565/ZM1418/8          .....             30

2) rozhodlo
nabýt bezúplatně
z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 69797111

do vlastnictví statutárního města Ostrava, 
Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava, IČO 00845451, a to:

pozemek p.p.č. 486/1 v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava

a uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci a o 
zřízení věcného práva č. UZSVM/O/8103/2014-HMSO, 
která je přílohou č. 4 předloženého materiálu


0565/ZM1418/8          .....             30

3) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodu 2) tohoto 
usnesení, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Nová Ves, dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků


0565/ZM1418/8          .....             30

4) rozhodlo
označit pozemek uvedený v bodu 2) tohoto usnesení, jako majetek 
svěřený městskému obvodu Nová Ves dle čl. 9 odst. 1 
písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro