Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:08:43
bod č. 33. - Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0277/ZM1418/5 ze dne 29.4.2015 v bodě 1) a návrh na přijetí daru a uzavření darovací smlouvy s Moravskoslezským krajem
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0561/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
o zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0277/ZM1418/5 
ze dne 29.4.2015 v bodě 1), které rozhodlo přijmout dar a uzavřít 
darovací smlouvu
s Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 
Ostrava, IČO 70890692 zastoupeno z pověření hejtmana kraje

Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Úprková 795/1, 702 23 
Ostrava, IČO 00095711.


0561/ZM1418/8          .....             30

2) rozhodlo
o přijetí daru - pozemků:
- parc.č. 3004/4 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 3004/5 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 3004/6 ostatní plocha, ostatní komunikace 
a dále pozemky:

- parc.č. 3004/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 36 m2, která vznikne oddělením z původního 
pozemku parc.č. 3004/7

- parc.č. 3004/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 37 m2, která vznikne oddělením z původního 
pozemku parc.č. 3004/8

- parc.č. 3004/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 75 
m2, která vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3004/1

- parc.č. 3004/10 ostatní plocha, zeleň o výměře 103 m2, 
která vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 3004/1

 - parc.č. 3004/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 34 m2, 
která vznikne oddělením z původního

pozemku parc.č. 3004/1

- parc.č. 3004/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 13 m2, která vznikne sloučením

dílu "c" o výměře 5 m2 z pozemku parc.č. 3004/1 a 
dílu "a" o výměře 8 m2 z pozemku parc.č. 3004/7

- parc.č. 3004/13 ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 13 m2, která vznikne sloučením

dílu "d" o výměře 5 m2 z pozemku parc.č. 3004/1 a 
dílu "b" o výměře 8 m2 z pozemku parc.č. 3004/8,

vše na základě geometrického plánu č. 2693-237/2014 
ze dne 26.9.2014, vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava
od Moravskoslezského kraje, se sídlem 28.října 117, 702 18 
Ostrava, IČO 70890692

zastoupeného z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711 

za podmínek uvedených v darovací smlouvě, která je 
přílohou č. 4 předloženého materiálu a uzavřít 
darovací smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 9 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 9)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro