Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 18:04:54
bod č. 26. - Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace a návrh na navýšení schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0555/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti 
kultury fyzické osobě podnikající Mgr. Halině 
Františákové, místem podnikání: Na 
Hradbách 695/10, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 67712142 
na realizaci projektu "Mezinárodní hudební festival 
Musica Pura" ve výši 100 tis. Kč dle přílohy č. 1 a 
důvodové zprávy předloženého materiálu a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 
statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace 
uvedeném v tomto bodě 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 
předloženého materiálu


0555/ZM1418/8          .....             30
2) rozhodlo
změnit usnesení č. 0208/ZM1418/4 ze dne 04.03.2015 v bodě 2) a to tak, 
že v příloze č. 2 materiálu k uvedenému usnesení se 
návrh výše dotace mění z 200 tis. Kč na 450 tis. Kč 
 příspěvkové organizaci Centrum kultury a 
vzdělávání Moravská Ostrava, se sídlem: 
Sokolská třída 175/26, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČO: 68917066, kód projektu č. 14/0236 dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu


0555/ZM1418/8          .....             30
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- z v y š u j í
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3312, pol. 5212, ÚZ 7101                o 100 tis. Kč

- s n i ž u j í
neinvestiční příspěvky na ORJ 160

na § 3319, pol. 5901                        o 100 tis. Kč


0555/ZM1418/8          .....             30

4) ukládá
ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Nepřítomen
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro