Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 17:44:01
bod č. 56. - Návrh směnit věci nemovité v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava - v rámci projektu "Prodloužená ul. Ruská"
(Poznámka: Předkládají:Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor a Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0545/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
směnit:
a) Stavbu SO 105 - parkoviště pro autobusy, včetně sorpční vpusti 
a dešťové kanalizace, ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava, vše umístěné v 
k.ú. Vítkovice, obec Ostrava na částech pozemků ve 
vlastnictví VÍTKOVICE, a.s., a to:

- část pozemku parc.č. 1051/16, o výměře 12 m2, oddělena a nově 
označena jako pozemek parc.č. 1051/156 dle geometrického plánu č. 
2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015

- část pozemku parc.č. 1051/25, o výměře 528 m2, oddělena a nově 
označena jako pozemek parc.č. 1051/153 dle geometrického plánu č. 
2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015

- část pozemku parc.č. 1051/100, o výměře 810 m2, oddělena a nově 
označena jako pozemek parc.č. 1051/152 dle geometrického plánu č. 
2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015

- část pozemku parc.č. 1051/26, o výměře 26 m2, oddělena a nově 
označena jako pozemek parc.č. 1051/26 dle geometrického plánu č. 
2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015

vše dle přílohy č. 1/2 předloženého materiálu

b) Stavbu SO 505 - STL, plynovod DN 80, v k.ú. Vítkovice, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
umístěnou na částech pozemků ve vlastnictví 
VÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE HTB, a.s., a to:

- část pozemku parc.č. 1051/99
- část pozemu parc.č. 1051/102
- část pozemku parc.č. 1071/103
- část pozemku parc.č. 1051/130
vše dle geometrického plánu č. 2187-4113063/2014 ze dne 
16.5.2014, který je přílohou č. 2/2 předloženého 
materiálu

za

pozemky ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s., IČO 451 93 070, 
sídlo Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, a to:

- p.p.č. 404/15, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
- parc.č. 1234/1, k.ú. Vítkovice, obec Ostrava
- část pozemku p.p.č. 187/28, o výměře 1264 m2, oddělena a nově 
označena jako pozemek p.p.č. 187/28 dle geometrického plánu č. 
1956-2/2015, k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,, 
který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu

s tím, že VÍTKOVICE, a.s. uhradí 
statutárnímu městu Ostrava rozdíl mezi obvyklými 
cenami předmětů směny ve výši 292.960,-Kč

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 8 předloženého 
materiálu


0545/ZM1418/8          .....             30

2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek p.p.č. 404/15, k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně 
závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, za 
podmínky, že předmětnou nemovitost statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví


0545/ZM1418/8          .....             30

3) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit část pozemku p.p.č. 187/28, 
k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, o výměře 1264 
m2, oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č. 187/28 dle 
geometrického plánu č. 1956-2/2015 ze dne 14.5.2015 jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Mariánské Hory a 
Hulváky dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve 
znění pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že 
předmětnou nemovitost statutární město Ostrava nabude do 
svého vlastnictví


0545/ZM1418/8          .....             30

4) rozhodlo
označit pozemek p.p.č. 404/15, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec 
Ostrava jako majetek svěřený městskému obvodu Ostrava-Jih dle čl. 
9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky 
města Ostravy č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění 
pozdějších změn a doplňků, za podmínky, že předmětnou 
nemovitost statutární město Ostrava nabude do svého 
vlastnictví


0545/ZM1418/8          .....             30

5) rozhodlo
označit část pozemku p.p.č. 187/28, k.ú. Mariánské 
Hory, obec Ostrava, o výměře 1264 m2, oddělena a nově označena jako 
pozemek p.p.č. 187/28 dle geometrického plánu č. 1956-2/2015 ze 
dne 14.5.2015 jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky dle čl. 9 odst. 1 písm. b) 
Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
za podmínky, že předmětnou nemovitost statutární město 
Ostrava nabude do svého vlastnictví
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 2)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro