Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 17:43:11
bod č. 27. - Žádost společnosti RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o., o úpravu podmínek kupní smlouvy
(Poznámka: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0544/ZM1418/8          .....             30

1) rozhodlo
na straně statutárního města Ostrava uzavřít Dodatek č. 2 
ke Kupní smlouvě a smlouvě o předkupním právu ev. č. 
1796/2008/MJ ze dne 16. 7. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 7. 
2013, Dohody o zániku věcného předkupního práva, 
Smlouvy o zřízení věcného předkupního práva 
a Smluv o smlouvách budoucích kupních

se společností RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o., se sídlem Ostrava 
Moravská Ostrava, Výstavní 1928/9, PSČ 702 00, IČO: 278 44 960
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,
za splnění podmínky, že následující nemovitosti:

- pozemek parc.č. 2634/10, jehož součástí je rozestavěná stavba
- pozemek parc.č. 2634/33
- pozemek parc.č. 2634/42
- pozemek parc.č. 2634/45
- pozemek parc.č. 2634/46
- pozemek parc.č. 2634/34
vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

nebudou zatíženy zástavním právem smluvním, 
zapsaným na listu vlastnictví 11558 pro k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, k zajištění 
pohledávky ve výši 50.000.000 Kč s 
příslušenstvím pro oprávněného MCG 
MORÁVKA, a.s., Heršpická 813/5, Štýřice, 
63900 Brno, IČO: 28298357, ani jiným zástavním 
právem či jiným právem třetí osoby 
zapisovaným do katastru nemovitostí, s výjimkou 
předkupního práva zapsaného na listu vlastnictví 
11558 pro k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro 
oprávněného statutární město Ostrava s 
úpravou nové urbanistické studie
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 53 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro