Zasedání č. 201506 - 8. zasedání zastupitelstva města Dne 09.09.2015 15:55:58
bod č. 7. - Poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu statutárního města Ostravy právnické osobě REGION POODŘÍ (svazek obcí)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0528/ZM1418/8          .....             35

1) rozhodlo
o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve 
výši 46.000.000 Kč z rozpočtu statutárního města 
Ostravy právnické osobě REGION POODŘÍ, IČO 69581762, se 
sídlem Bartošovice 1, PSČ 742 54, na 
předfinancování projektu "Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj 
v Moravskoslezském kraji", na základě žádosti dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


0528/ZM1418/8          .....             35

2) rozhodlo
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci na realizaci projektu 
"Cyklostezka Odra - Morava - Dunaj v Moravskoslezském kraji" 
mezi statutárním městem Ostrava a právnickou osobou REGION 
POODŘÍ, IČO 69581762, se sídlem Bartošovice 1, PSČ 742 54, 
dle příloh č. 2 a 3 předloženého materiálu


0528/ZM1418/8          .....             35

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

s n i ž u j í
- běžné výdaje na § 6399, pol. 5362                        o 35 000 tis. Kč

z v y š u j í
- nedaňové příjmy

na § 2219, pol. 2329                        o 11 000 tis. Kč
z v y š u j í
- investiční výdaje

na § 2219, pol. 6449, záznamová jednotka 027   o 46 000 tis. Kč


0528/ZM1418/8          .....             35

4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
3) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 9 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Nepřítomen Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 9)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro