Výsledky hlasování na zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 10.06.2015
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 01. - Zahájení, Schválení programu 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10. 6. 2015 51 26
(Pozn: hlasování o návrhu JUDr. Semeráka na úpravu programu)
2 01. - Zahájení, Schválení programu 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10. 6. 2015 51 43
3 02. - Určení ověřovatelů zápisu z 6. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10. 6. 2015 51 50
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
4 03. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 5. zasedání zastupitelstva města 51 51
5 1. - Informace o činnosti orgánů města 51 48
6 3. - Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města 51 14
(Pozn: hlasování o návrhu Mgr. Miky)
7 3. - Návrh na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města 51 51
8 8. - Společná deklarace o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region) s prioritou zlepšení celkové kvality života a životního prostředí v Ostravě a MS kraji 51 50
(Pozn: předřazení bodu č. 8 a 83)
9 8. - Společná deklarace o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region) s prioritou zlepšení celkové kvality života a životního prostředí v Ostravě a MS kraji 51 46
10 83. - Dopis poslance Evropského parlamentu pana Petra Macha ve věci čipování psů 51 49
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
11 4. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
12 5. - Návrh zástupců do dozorčích rad obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Ostravy 51 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
13 6. - Souhlas s účastí statutárního města Ostravy na projektu mezinárodní spolupráce v rámci programu Horizon 2020 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
14 7. - Průběžná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park Ostrava za I. čtvrtletí roku 2015 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
15 9. - Souhlas s účastí statutárního města Ostravy v mezinárodním projektu v rámci programu URBACT 51 42
(Pozn: hlasování o návrhu V. Štolby na doplnění usnesení)
16 10. - Volba přísedící Okresního soudu v Ostravě 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
17 11. - Smlouva č. 14203273 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt (akci) "Zateplení objektu učebnový pavilon ZŠ Bohumínská, Slezská Ostrava" + Rozhodnutí o poskytnutí dotace 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
18 12. - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt „Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba“ 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
19 13. - Žádost občanů města Ostravy o vyvěšení moravské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 5.července 2015 51 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
20 14. - Schválení účetní závěrky statutárního města Ostravy 51 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
21 15. - Zpráva o hospodaření statutárního města Ostrava za první čtvrtletí roku 2015 51 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
22 16. - Úprava závazného ukazatele a rozpočtu r. 2015 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
23 17. - Zpráva o hospodaření SMO za rok 2014 - závěrečný účet 52 33
(Pozn: Předkládají: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, a Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
24 92. - Návrh na poskytnutí finančního daru postiženým obětem zemětřesení v Nepálu ve dnech 25.4. a 12.5.2015 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
25 93. - Rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu 52 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
26 94. - Plnění usnesení zastupitelstva města č. 590/12 ze dne 17.12.2003 - pohledávky a ostatní aktiva statutárního města Ostravy ke dni 31.12.2014 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
27 95. - Návrh na poskytnutí bezúročných půjček zaměstnancům města dle Zásad pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu a organizačních složek zřízených městem 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
28 96. - Smlouva o poskytnutí podpory č. 14194123 ze Státního fondu životního prostředí a Rozhodnutí poskytnutí dotace z OPŽP pro projekt "Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 3. část" 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
29 97. - Smlouva č. 14201463 o poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Zateplení a výměna oken Základní školy Volgogradská, Ostrava-Zábřeh" 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
30 98. - Smlouva č. 14202043 o poskytnutí podpory a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh" 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
31 126. - Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Komunitní dům seniorů Heřmanická, Slezská Ostrava" 52 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
32 127. - Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku číslo 151110114 na projekt "Hornické hroby Slezská Ostrava" 52 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
33 128. - Smlouva č. 14201293 o poskytnutí podpory a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ČR pro projekt "Zateplení budovy MŠ Slívova 11/631, Ostrava - Slezská Ostrava" 52 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
34 18. - Návrh na záměr města směnit věci nemovité a movité - v rámci projektu "Prodloužená ul. Ruská" 52 48
(Pozn: Předkládají: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, a Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
35 99. - Informativní zpráva o žádosti společnosti FREE ZONE OSTRAVA, akciová společnost, návrh dalšího postupu v SPZ Ostrava-Mošnov 52 41
(Pozn: Předkládají: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, a Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
36 19. - Návrh na přijetí daru lávky přes řeku Ostravici v k.ú. Slezská Ostrava a k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava od společnosti Ostravské výstavy, a.s. 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
37 20. - Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
38 21. - Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s fyzickými osobami a MSK 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
39 22. - Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností s vlastníkem pozemku BOTOP s.r.o. a fyzickou osobou pro oprávněného statutární město Ostrava 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
40 23. - Návrh na uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva s ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) k pozemkům v k. ú. Poruba, obec Ostrava 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
41 24. - Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s MSK 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
42 25. - Návrh na bezúplatný převod pozemků pod cyklostezkou v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
43 26. - Návrh nevyužít předkupní právo ke stavbě na pozemku parc.č. 2474/31 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
44 27. - Návrh nevyužít předkupní právo ke stavbě na pozemku parc.č. 2474/57 v k.ú. Svinov, obec Ostrava 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
45 28. - Návrh směnit pozemek v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Pustkovec 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
46 29. - Návrh na směnu pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucím vlastníkem BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
47 30. - Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. Moravská Ostrava, Poruba, k. ú. Dubina u Ostravy a v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava v rámci akce "Zklidnění ulice Nádražní - práva k provedení stavby" 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
48 31. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
49 32. - Návrh na výkup pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
50 33. - Návrh koupit pozemky parc.č. 1192/42 a parc.č. 1192/43 v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
51 34. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava v rámci stavby "Cyklostezka Počáteční-Slezskoostravský hrad" 52 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
52 35. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Koblov, obec Ostrava v rámci stavby "Kanalizace a ČOV Koblov" 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
53 36. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu; návrh na záměr města neprodat část pozemku v k. ú. Třebovice ve Slezsku, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 52 19
(Pozn: hlasování o návrhu Mgr. Miky)
54 36. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu; návrh na záměr města neprodat část pozemku v k. ú. Třebovice ve Slezsku, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 52 33
(Pozn: oddělené hlasování)
55 36. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu; návrh na záměr města neprodat část pozemku v k. ú. Třebovice ve Slezsku, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 52 50
(Pozn: bod 1) usnesení )
56 36. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu; návrh na záměr města neprodat část pozemku v k. ú. Třebovice ve Slezsku, ve vlastnictví statutárního města Ostravy 52 35
(Pozn: bod 2) usnesení )
57 37. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
58 38. - Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Newtonova) 52 37
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
59 39. - Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 52 19
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Jurošky, Ph.D.)
60 39. - Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 52 32
61 40. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Poděbradova) 52 36
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
62 41. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Poruba a v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, svěřeno městskému obvodu Poruba 52 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
63 42. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Českobratrská, ul. Josefa Lady) 52 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
64 43. - Návrh na záměr města neprodat, návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava a v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 52 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
65 44. - Návrh na záměr města neprodat nemovitost v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 52 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
66 45. - Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 52 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
67 46. - Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 52 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
68 47. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina 52 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
69 48. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 52 49
(Pozn: oddělené hlasování )
70 48. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 52 52
(Pozn: bod 1) usnesení s doplněním)
71 48. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 52 52
(Pozn: bod 2) usnesení )
72 48. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy a v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 52 52
(Pozn: bod 3) usnesení )
73 49. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
74 50. - Návrh prodat spoluvlastnický podíl nemovité věci v k.ú. Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
75 51. - Návrh na záměr prodeje podzemní požární nádrže ve vlastnictví statutárního města Ostrava v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
76 52. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
77 53. - CTP ­ administrativní objekt na Náměstí Republiky ­ další postup související s realizací výstavby 52 40
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
78 54. - Návrh na uzavření kupní smlouvy se společností Mobis Automotive System Czech s.r.o. ve "Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov" v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
79 55. - Souhlas s postoupením smluv 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
80 56. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k.ú. Přívoz, obec Ostrava pro V-PODLAHY, s.r.o. 52 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
81 57. - Návrh na učinění souhlasného prohlášení o vlastnictví nemovitých věcí v k.ú. Vítkovice ve prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
82 58. - Žádost SSK Vítkovice o navýšení dotace poskytnuté na realizaci akce "Zlatá tretra Ostrava IAAF World Challenge 2015" o 500 tis. Kč 52 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
83 59. - Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při přípravě, výstavbě a provozu atletického centra v Ostravě 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
84 60. - Žádost o poskytnutí účelové dotace, žádosti o navýšení schválených neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury 52 21
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Štěpánka, Ph.D.)
85 60. - Žádost o poskytnutí účelové dotace, žádosti o navýšení schválených neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury 52 44
86 61. - Schválení úpravy závazného ukazatele pro rok 2015 a návrh na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2016 Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o., z důvodu legislativní úpravy zařazování zaměstnanců do platových stupňů 52 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
87 62. - Žádost Ing. J.N., M.N. a Ing. H.N. o mimosoudní vyřešení sporu o určení vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Zábřeh nad Odrou 52 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
88 100. - Lokalita Kostelní náměstí v k.ú. Moravská Ostrava - výzva ke zrušení smluv 52 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
89 101. - Žádost společnosti RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o. o úpravu podmínek kupní smlouvy 52 21
(Pozn: hlasování o návrhu JUDr. Babky)
90 101. - Žádost společnosti RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o. o úpravu podmínek kupní smlouvy 52 30
91 102. - Návrh na záměr města darovat a nedarovat pozemky v k.ú Moravská Ostrava, obec Ostrava (Komunikace II/479 Ostrava ul. Českobratrská, II. a III. stavba) 52 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
92 103. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
93 104. - Návrh koupit pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava pro rozšíření zahrady MŠ Polanecká 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
94 105. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
95 106. - Návrh na záměr města prodat pozemky pod komunikací ul. Mostní v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 51 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
96 107. - Návrh na záměr města prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita Lehké průmyslové zóny v areálu Nad Porubkou - 51 37
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
97 108. - Návrh prodat nemovitosti v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava-Mošnov" v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
98 109. - Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, návrh na svěření pozemku městskému obvodu Krásné Pole 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
99 110. - Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - BK OSTRAVA 51 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
100 111. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti tělovýchovy a sportu 51 40
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Stuchlého)
101 112. - Žádost společnosti Geometry Global, s.r.o. o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na realizaci akce „Česká pojišťovna Mizuno RunTour 2015“ 51 50
(Pozn: hlasování o udělení slova)
102 112. - Žádost společnosti Geometry Global, s.r.o. o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na realizaci akce „Česká pojišťovna Mizuno RunTour 2015“ 51 37
103 113. - Žádosti o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace organizacím TOM BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži, o.s. a Římskokatolická farnost Ostrava - Zábřeh 51 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
104 63. - Návrh na schválení dodatku č. 2 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 51 51
(Pozn: Předkládají: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora, a Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
105 64. - Úprava Zásad na poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 2015/2016 a vyhlášení výběrového řízení 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
106 65. - Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2966/2013/KZ o poskytnutí finančních prostředků Městské nemocnici Ostrava na investiční akci Rekonstrukce IT infrastruktury 51 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
107 66. - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace na uspořádání akce AVON POCHOD OSTRAVA 2015 - II. ročník 51 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
108 67. - Návrh dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelových dotací s právnickými osobami Nataša Laskovská, ev. č. 1724/2014/SVŠ a Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, ev. č. 0137/2015/SVZV 51 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
109 68. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev.č. 0405/2015/SVZV o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
110 69. - Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0228/ZM1418/4 ze dne 04.03.2015 týkající se právnické osoby Domov Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 70631832 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
111 70. - Návrh na poskytnutí neinvestičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, příspěvkové organizaci 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
112 71. - Žádost právnické osoby o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
113 72. - Informativní zpráva o "Transformačních záměrech sociálních služeb poskytovaných organizací Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace" 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
114 73. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy organizaci Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
115 74. - Návrh na poskytnutí účelových dotací a úpravu závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím z odvodů z loterií a jiných podobných her v oblasti sociální péče a školství 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
116 75. - Návrh Dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti školství a úprava závazného ukazatele u školské příspěvkové organizace 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
117 76. - Úprava závazného ukazatele- zvýšení investičního příspěvku Městské nemocnici Ostrava, p.o. o 2 900 tis. Kč 51 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
118 114. - Strategický plán sociálního začleňování 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
119 77. - Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory a Změna č.1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Snížení spotřeby energie v ZOO Ostrava - Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace" v rámci Operačního programu Životního prostředí 51 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
120 78. - Schválení Dodatku č. 4 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace pro projekt "Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava" 51 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
121 115. - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro projekt "Akční plán 2014 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Ostravsko" v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 51 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
122 79. - Úprava závazného ukazatele pro Zoologickou zahradu Ostrava, příspěvková organizace pro rok 2015 51 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
123 80. - Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 51 42
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
124 81. - Seminář muzejních botaniků ČR a SR 2015 51 51
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
125 82. - 12. ročník podzimní slavnosti Třebovický koláč - environmentální doprovodný program 51 35
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
126 84. - Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 1330/2013/OŽP 51 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
127 85. - Veřejná zakázka "Cyklostezka Počáteční, Slezskoostravský hrad", poř. č. 254/2014 51 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
128 86. - Veřejná zakázka "Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků", poř. č. 040/2015 51 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
129 87. - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby "Zpětná klapka na ČSOV Kubínova" v Ostravě - Heřmanicích 51 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
130 88. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1243/2014/OI/LPO ke stavbě "Propojení kanalizace Nová Bělá-Hrabová" 51 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
131 89. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1984/2014/OI/LPO ze dne 26.09.2014 ke stavbě "Odstranění výpusti Mastného" v k.ú. Slezská Ostrava 51 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
132 90. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
133 116. - Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o služebnosti a dodatků ke smlouvám v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 51 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
134 117. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická" a ostatními stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 51 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
135 118. - Návrh na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 0017/2015/OI/ZFUN na zajištění realizace víceprací stavby Org.3174 "Komunikace, chodníky, parkovací plochy v parčíku u bývalého kina Mír"a navýšení ceny o 157 232,64 Kč bez DPH 51 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
136 119. - Změna Územního plánu Ostravy 51 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
137 120. - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu DN 500 ul. Mariánskohorská", poř. č. 82/2015 51 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
138 121. - Veřejná zakázka "Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK II.", poř. č. 096/2015 51 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
139 122. - Veřejná zakázka "Cyklostezka KÚ - Nám. Republiky", poř. č. 30/2015 51 40
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
140 123. - Veřejná zakázka "Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice" poř. č. 029/2015 51 40
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
141 124. - Veřejná zakázka "Prodloužení cyklostezky - lávka přes Ostravici, Ostrava - Hrabová", poř. č. 102/2015 51 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
142 125. - Veřejná zakázka "Cyklostezka chemické osady, Grmelova", poř. č. 31/2015 51 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
143 91. - Zpráva o činnosti statutového výboru zastupitelstva města za I. pololetí roku 2015 51 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)