Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 17:20:01
bod č. 68. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev.č. 0405/2015/SVZV o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0471/ZM1418/6          .....             31
1) rozhodlo
o navýšení návratné finanční výpomoci o 12.750 tis. Kč
a o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ev.č. 0405/2015/SVZV právnické osobě Čtyřlístek - 
centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808, 
se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava - Muglinov dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu

0471/ZM1418/6          .....             31
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se v ORJ 180
- zvyšují splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací
 na pol. 2451, org. 43                          o 10 881 tis. Kč 
 na pol. 2451, org. 43, ÚZ 8113                   o 1 869 tis. Kč
- zvyšují investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
 na § 4357, pol. 6451, org. 43                    o 10 881 tis. Kč 
 na § 4357, pol. 6451, org. 43, ÚZ 8113             o  1 869 tis. Kč

0471/ZM1418/6          .....             31
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro