Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 17:18:35
bod č. 66. - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace na uspořádání akce AVON POCHOD OSTRAVA 2015 - II. ročník
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0469/ZM1418/6          .....             31
1) rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 60.000,- Kč Jaroslavu Lančovi, se sídlem 
Sokolovská 1194, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ 73837806, na realizaci projektu AVON 
POCHOD OSTRAVA 2015 - II. ročník dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě 
předloženého materiálu

0469/ZM1418/6          .....             31
2) rozhodlo
o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle bodu 1) tohoto usnesení a 
přílohy č. 1 předloženého materiálu

0469/ZM1418/6          .....             31
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšují nedaňové příjmy 
na § 4357, pol. 2229 v ORJ 180 ................. o 60 tis. Kč

- zvyšují neinvestiční transfery 
na § 3549, pol. 5212 v ORJ 170 ................. o 60 tis. Kč

0469/ZM1418/6          .....             31
4) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 43 Proti: 0 Zdržel se: 8 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 7)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro