Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 16:33:49
bod č. 104. - Návrh koupit pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava pro rozšíření zahrady MŠ Polanecká
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0456/ZM1418/6          .....             30
1) rozhodlo
koupit část stávajícího pozemku parc.č. 1555/1 v k.ú. Svinov, obec Ostrava o 
výměře 480 m2, která je dle geometrického plánu č. 2587-18/2015 vyhotoveného 
dne 13.4.2015, který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu, označena jako 
nový pozemek parc.č. 1555/3
ve společném jmění manželů XXXX XXXXX, rok narození XXXX 
a  XXXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX, 
oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX
za kupní cenu ve výši 422.400,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
 
0456/ZM1418/6          .....             30
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 1555/3 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, jakožto 
majetek svěřený městskému obvodu Svinov, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,
za podmínky, že se město stane jeho vlastníkem

0456/ZM1418/6          .....             30
3) rozhodlo
označit pozemek parc.č. 1555/3 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Svinov, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků,
za podmínky, že se město stane jeho vlastníkem
Výsledek hlasování
Přítomno: 51 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Nehlasoval
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nepřítomen Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro