Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 15:06:57
bod č. 60. - Žádost o poskytnutí účelové dotace, žádosti o navýšení schválených neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury
(Poznámka: )
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0449/ZM1418/6          .....             30
1) rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury žadateli XXXXX 
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX, na realizaci projektu "Pavel Helebrand Jesličky sv. 
Františka" ve výši 120 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a 
důvodové zprávy a uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
mezi statutárním městem Ostravou a příjemcem dotace uvedeném v tomto bodě 1) 
tohoto usnesení a dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

0449/ZM1418/6          .....             30
2) rozhodlo
o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté Divadlu loutek Ostrava, příspěvková 
organizace, se sídlem Pivovarská 3164/15, 728 32 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 
00533874, na realizaci projektu „Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse“ o 300 
tis. Kč a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Ostravy ev. č. 1374/2015/KSV uzavřené mezi statutárním městem Ostravou 
a Divadlem loutek Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 6 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu

0449/ZM1418/6          .....             30
3) rozhodlo
o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté spolku Dream Factory Ostrava se sídlem 
Kvapilova 2054/0, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 22710701, na realizaci projektu „Dream 
Factory Ostrava 2015“ o 140 tis. Kč a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 1175/2015/KSV 
uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a Dream Factory Ostrava dle přílohy č. 7 a 
důvodové zprávy předloženého materiálu

0449/ZM1418/6          .....             30
4) rozhodlo
o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté spolku Ostravské centrum nové hudby se 
sídlem Dr. Šmerala 1626/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 70631531, na realizaci 
projektu „Ostravské dny 2015 – Institut a Festival nové hudby“ o 800 tis. Kč a uzavření 
Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního 
města Ostravy ev. č. 1157/2015/KSV uzavřené mezi statutárním městem Ostravou a 
Ostravským centrem nové hudby dle přílohy č. 8 a důvodové zprávy předloženého materiálu

0449/ZM1418/6          .....             30
5) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- s n i ž u j í
neinvestiční transfery na ORJ 161
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103              o 1 360 tis. Kč
- z v y š u j í
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3311, pol. 5222, ÚZ 7101              o 140 tis. Kč
na § 3312, pol. 5222, ÚZ 7101              o 800 tis. Kč
na § 3311, pol. 5493, ÚZ 7101              o 120 tis. Kč
neinvestiční příspěvky na ORJ 160
na § 3311, pol. 5331, ÚZ 2003, org. 4240      o 300 tis. Kč

0449/ZM1418/6          .....             30
6) schvaluje
úpravu závazného ukazatele - zvýšení neinvestičního příspěvku
Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, o 300 tis. Kč

0449/ZM1418/6          .....             30
7) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 44 Proti: 0 Zdržel se: 7 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Zdržel se
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Nehlasoval Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 4)
Ing. Vladimír Cigánek : Zdržel se Ing. František Kolařík : Zdržel se Ing. Petr Pivoda : Zdržel se
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se