Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 14:43:25
bod č. 57. - Návrh na učinění souhlasného prohlášení o vlastnictví nemovitých věcí v k.ú. Vítkovice ve prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0446/ZM1418/6          .....             30
1) rozhodlo
na straně statutárního města Ostravy
uznat vlastnické právo ke spoluvlastnickým podílům na nemovitých věcech:
-  id. 19/24 pozemku p.č. 433/2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Vítkovice, č.p. 
217, bydlení
-  id. 19/24 pozemku p.č. 433/4, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Vítkovice, č.p. 
973, bydlení
 - id. 19/24 pozemku p.č. 432, zahrada
 - id. 19/24 pozemku p.č. 433/1, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr
 - id. 19/24 pozemku p.č. 433/3, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Vítkovice, č.p. 
972, byt. dům
 - id. 19/24 pozemku p.č. 433/6, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: 
Vítkovice, č.p. 2969, adminis., LV 124
vše v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava
ve prospěch České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO 
69797111
a učinit souhlasné prohlášení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nehlasoval Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro