Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 13:18:59
bod č. 34. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava v rámci stavby "Cyklostezka Počáteční-Slezskoostravský hrad"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0423/ZM1418/6          .....             30
1) rozhodlo
koupit nemovité věci do vlastnictví statutárního města Ostravy, a to:
- část stávajícího pozemku parc. č. 3241 o výměře 417 m2, v k. ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, který je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 3705-71/2014 ze dne 
07.07.2014 označena jako nový pozemek parc. č. 3241/2, trvalý travní porost v k. ú. Slezská 
Ostrava, obec Ostrava včetně součástí (porosty)
a  
- část stávajícího pozemku parc. č. 3250 o výměře 18 m2, v k. ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, který je dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 3705-71/2014 ze dne 
07.07.2014 označena jako nový pozemek parc. č. 3250/2, ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava včetně příslušenství (zpevněná plocha),
oba ve vlastrnictví ORGREZ, a.s., se sídlem Hudcova 321/76, Medlánky, 657 97, Brno, IČO: 
46900829
oba pozemky včetně součástí (porosty) a příslušenství (zpevněná plocha) za cenu obvyklou v 
celkové výši 150.802,-Kč , z toho za:
- pozemek parc. č. 3241/2 vč. součástí za kupní cenu ve výši 142.602,-Kč
- pozemek parc. č.3250/2 za kupní cenu ve výši 7.200,-Kč
- zpevněná plocha na pozemku 3250/2 - za kupní cenu ve výši 1.000,-Kč
a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 49 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nehlasoval
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Nehlasoval Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro