Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 13:17:38
bod č. 32. - Návrh na výkup pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0421/ZM1418/6          .....             30
1) rozhodlo
koupit tyto spoluvlastnické podíly:
- od JXXXXXX ChXXXXXXXX, rok nar. XXXX, 
bytem XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX
spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 k pozemku parc.č. 744/1 orná půda 
v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 285.500,-Kč
a spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 k pozemku parc.č. 3973 trvalý 
travní porost v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 459.500,-Kč

- od MXXXXX MXXXXX, rok nar. XXXXX 
bytem XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXX
spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 2/6 k pozemku parc.č. 744/1 orná půda 
v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 190.333,-Kč
a spoluvlastnický podíl o velikosti ideálních 2/6 k pozemku parc.č. 3973 trvalý 
travní porost v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 306.333,-Kč

- od OXXXXXXX MXXXXX, rok nar. XXXX, 
bytem XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXX
spoluvlastnický  podíl o velikosti ideální 1/6 k pozemku parc.č. 744/1 orná půda 
v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 95.167,-Kč
a spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/6 k pozemku parc.č. 3973 trvalý 
travní porost v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava za kupní cenu 153.167,-Kč

za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která je přílohou č. 4 předloženého 
materiálu, a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

0421/ZM1418/6          .....             30
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemky parc.č. 744/1 a parc.č. 3973, 
vše v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1, 
písm. b) Obecně zavazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy,
ve znění pozdějších změn a doplňků 
za podmínky, že se statutární město Ostrava stane jejich vlastníkem

0421/ZM1418/6          .....             30
3) rozhodlo
označit pozemky parc.č. 744/1 a parc.č 3973, 
vše v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1, 
písm. b) Obecně zavazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, 
ve znění pozdějších změn a doplňků 
za podmínky, že se statutární město Ostrava stane jejich vlastníkem
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro