Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 13:17:03
bod č. 31. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0420/ZM1418/6          .....             30
1) rozhodlo
směnit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a to:
- část pozemku p.p.č. 736/4, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 189 m2 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
která je dle geometrického plánu č. 3229-9/2015 ze dne 24.2.2015, 
nově označena jako pozemek p.p.č. 736/43, ost. plocha, ost. komunikace
ve vlastnictví statutárního města Ostravy

za

část pozemku p.p.č. 732/68 díl a+c, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 102 m2 
a část pozemku p.p.č. 732/69 díl b, ost.plocha, jiná plocha o výměře 88 m2
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, 
sloučených dle geometrického plánu č. 3229-9/2015 ze dne 24.2.2015 
do nově vzniklého pozemku p.p.č. 732/69, ost. plocha, jiná plocha o výměře 189 m2 
ve vlastnictví společnosti LUCROS uzavřený investiční fond a.s., 
Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800, 
IČO: 285 07 428

a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

0420/ZM1418/6          .....             30
2) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného ze služebnosti uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 
k pozemku p.p.č. 736/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 189 m2, 
který vznikne oddělením z pozemku p.p.č. 736/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
dle geometrického plánu č. 3229-9/2015 ze dne 24.2.2015 
v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, s budoucím vlastníkem:
 
LUCROS uzavřený investiční fond a.s.
se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 19800
IČO 285 07 428
 
za účelem uložení a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 2 ks stožárů 
veřejného osvětlení, provádění údržby a oprav, rekonstrukce na pozemku p.p.č. 736/43 v k.ú. 
Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 
1000,- Kč + DPH v zákonné výši za podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o uzavření 
směnné smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro