Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 13:15:43
bod č. 29. - Návrh na směnu pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucím vlastníkem BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0418/ZM1418/6          .....             30
1) rozhodlo
směnit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, a to:
části stávajících pozemků
parc.č. 2350, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 382 m2,
parc.č. 2367/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 80 m2,
které jsou dle geometrického plánu č. 2895-39/2013 ze dne 30. 5. 2013 označeny jako nový 
pozemek parc.č. 2350/2, ost. plocha, jiná plocha o výměře 462 m2, který vznikne sloučením 
dílu a odděleného z pozemku parc.č. 2350 a dílu b odděleného z pozemku parc.č. 2367/1,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Polanka nad Odrou
za
pozemek parc.č. 823/1, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 1275 m2 (pod autobusovou 
točnou)
ve vlastnictví BUDOUCNOSTI, spotřebního družstva v Ostravě, se sídlem Petra Křičky 
2863/17a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 00032352
a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, podle které statutární 
město Ostrava uhradí BUDOUCNOSTI, spotřebnímu družstvu v Ostravě rozdíl v ceně 
předmětů směny ve výši 775.350,-Kč

0418/ZM1418/6          .....             30
2) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu k částem pozemků parc. č. 2350, ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 382 m2, parc. č. 2367/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
80 m2, které jsou dle geometrického plánu č. 2895-39/2013 ze dne 30.5.2013 označeny jako nový 
pozemek parc. č. 2350/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 462 m2, který vznikne 
sloučením dílu a odděleného z pozemku parc. č. 2350 a dílu b odděleného z pozemku parc. č. 
2367/1 vše v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,
 
s budoucím vlastníkem:
BUDOUCNOST, spotřební družstvo v Ostravě
se sídlem Petra Křičky 2863/17a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČO 000 32 352,

za účelem zřízení, provozování a údržby kanalizace DN 200 v pozemku parc. č. 2350/2 v k. ú. 
Polanka nad Odrou, obec Ostrava,
na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nehlasoval Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro