Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 13:11:30
bod č. 24. - Návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s MSK
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0413/ZM1418/6          .....             30
1) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemku:
parc. č. 3078/1 - ostatní plocha, silnice
v k. ú. Svinov, obec Ostrava, ve vlastnictví:

Moravskoslezský kraj
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČ 70890692

zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČ 00095711,

s uvedeným vlastníkem pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu v části uvedeného pozemku, na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši,
což je podmíněno závazky budoucího oprávněného, že po dobu min. 5 let zůstane vlastníkem 
předmětného vodovodu a provede sanaci narušeného povrchu komunikace vzniklou jeho 
umístěním
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro