Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 13:10:03
bod č. 22. - Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností s vlastníkem pozemku BOTOP s.r.o. a fyzickou osobou pro oprávněného statutární město Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0411/ZM1418/6          .....             30
1) rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu, k části pozemku:
p.p.č. 304/7 - ostatní plocha, zeleň
v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku: 

BOTOP s.r.o.
se sídlem Ostrava - Hrabůvka, Adamusova 1316/2A, PSČ 70030
IČO 268 13 386

za účelem uložení a provozování kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 1 ks stožáru 
veřejného osvětlení v pozemku p.p.č. 304/7 v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava v rozsahu daném 
geometrickým plánem č. 1378-11/2015 ze dne 16.2.2015 vč. provádění údržby a oprav, 
rekonstrukce kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 1 ks stožáru veřejného osvětlení, 
na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.210,- Kč včetně 21 % DPH

0411/ZM1418/6          .....             30
2) rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu, k části pozemku:
parc. č. 1960/30 - ostatní plocha, ostatní komunikacev k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava, s vlastníkem pozemku:

XXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXX
za účelem uložení a provozování veřejného osvětlení  v pozemku parc. č. 1960/30 
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava v rozsahu daném geometrickým plánem č. 
4822-12/2015 ze dne 10.2.2015 vč. provádění údržby a oprav, rekonstrukce 
veřejného osvětlení, na dobu časově neomezenou, za jednorázovou úplatu ve 
výši 1.000,- Kč
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro