Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 13:09:22
bod č. 21. - Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s fyzickými osobami a MSK
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0410/ZM1418/6          .....             30
1) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemku:
parc. č. 1361 - ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,
ve vlastnictví:
XXXXXXXX XXXXXX, rok narození XXXX
bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX,
s uvedeným vlastníkem pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 250 v částech uvedeného 
pozemku, na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč za 
1 m2 plochy pozemku zatíženého služebností

0410/ZM1418/6          .....             30
2) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 3 předloženého materiálu k pozemkům:
parc. č. 1366/4 - orná půda,
parc. č. 1360/1 - trvalý travní porost,
oba v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 
ve spoluvlastnictví:
XXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX
bydliště XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXX,
vlastník podílu ve výši 1/4,

XXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX
bydliště XXXXXXXX XXXX XXXX XXX XX,
vlastník podílu ve výši 1/4,

XXXXXXXX XXXXXXXX, rok narození XXXX
bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX XXXXX,
vlastník podílu ve výši 1/4,

XXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX
bydliště XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXX,
vlastník podílu ve výši 1/4,

s uvedenými vlastníky pozemků,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 250 v částech uvedených 
pozemků, na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč za 
1 m2 plochy pozemků zatíženého služebností
 
0410/ZM1418/6          .....             30
3) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k pozemkům:
parc. č.  1565/3 - trvalý travní porost
parc. č.  1580/7 - lesní pozemek,
oba v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví:
MUDr. XXXXXX XXXXX, rok narození XXXX
bydliště XX XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX,
s uvedeným vlastníkem pozemků,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 250 v částech uvedených 
pozemků, na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 50,- Kč za 
1 m2 plochy pozemků zatíženého služebností

0410/ZM1418/6          .....             30
4) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 5 předloženého materiálu k pozemku:
parc. č. 1580/11 - lesní pozemek
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví:
Ing. XXX XXXXXXX, rok narození XXXX
bydliště X XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX,
s uvedeným vlastníkem pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 250 v části uvedeného 
pozemku, na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 50,- Kč za 
1 m2 plochy pozemků zatíženého služebností
 
0410/ZM1418/6          .....             30
5) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 6 předloženého materiálu k pozemku:
parc. č. 1938/2 - zahrada
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví:
XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX
bydliště XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX,
s uvedeným vlastníkem pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 250 v části uvedeného 
pozemku, na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 50,- Kč za 
1 m2 plochy pozemků zatíženého služebností

0410/ZM1418/6          .....             30
6) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 7 předloženého materiálu k pozemkům:
parc. č. 1938/4 - zahrada,
parc. č. 1938/5 - zahrada,
parc. č. 1939/2 - trvalý travní porost,
vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 
ve společném jmění manželů:
Manželé 
XXXXXXXXX XXXXXXX, rok narození XXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, rok narození XXXX
oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXX,
s uvedenými vlastníky pozemků,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 250 v částech uvedených 
pozemků, na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 50,- Kč za 
1 m2 plochy pozemků zatíženého služebností
 
0410/ZM1418/6          .....             30
7) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti dle přílohy č. 8 předloženého materiálu k pozemku:
parc. č. 1941 - ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 
ve spoluvlastnictví:
XXXXX XXXX, rok narození XXXX
bydliště X XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX,
vlastník podílu ve výši 1/2,

XXXXX XXXXXX, rok narození XXXX
bydliště  XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXX
vlastník podílu ve výši 1/2

s uvedenými vlastníky pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu DN 250 v části uvedeného 
pozemku, na dobu časově neomezenou a za jednorázovou úplatu ve výši 50,- Kč za 
1 m2 plochy pozemku zatíženého služebností
 
0410/ZM1418/6          .....             30
8) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného, uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného bemene dle přílohy č. 9 předloženého materiálu k pozemku:
parc. č. 1220/1 - ostatní plocha, silnice
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, 
ve vlastnictví:
Moravskoslezský kraj
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČ 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČ 00095711,
s uvedeným vlastníkem pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodu v části uvedeného pozemku, na dobu 
neurčitou a za celkovou úplatu ve výši 100,- Kč včetně DPH v zákonné výši,
což je podmíněno závazky budoucího oprávněného, že po dobu min. 5 let zůstane vlastníkem 
předmětného vodovodu a provede sanaci narušeného povrchu komunikace vzniklou jeho 
umístěním
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro