Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 13:03:46
bod č. 18. - Návrh na záměr města směnit věci nemovité a movité - v rámci projektu "Prodloužená ul. Ruská"
(Poznámka: Předkládají: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, a Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0406/ZM1418/6          .....             30
1) rozhodlo
o záměru města směnit:

a) Stavbu SO 105 - parkoviště pro autobusy, včetně sorpční vpusti a dešťové kanalizace, vše 
umístěné na částech pozemků ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s., a to:
- část pozemku 1051/16, o výměře 12 m2, oddělena a nově označena jako pozemek parc.č. 
1051/156 dle geometrického plánu č. 2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015
- část pozemku parc.č. 1051/25, o výměře 528 m2, oddělena a nově označena jako pozemek 
parc.č. 1051/153 dle geometrického plánu č. 2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015
- část pozemku parc.č. 1051/100, o výměře 810 m2, oddělena a nově označena jako pozemek 
parc.č. 1051/152 dle geometrického plánu č. 2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015
- část pozemku parc.č. 1051/26, o výměře 26 m2, oddělena a nově označena jako pozemek 
parc.č. 1051/26 dle geometrického plánu č. 2276-3063c/2015 ze dne 6.3.2015
vše dle přílohy č. 1/2 předloženého materiálu

b) Stavbu SO 505 - STL plynovod DN 80, umístěnou na částech pozemků ve vlastnictví 
VÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE HTB, a.s., a to:
- část parc.č. 1051/99
- část parc.č. 1051/102
- část parc.č. 1071/103
- část parc.č. 1051/130
vše dle geometrického plánu č. 2187-4113063/2014 ze dne 16.5.2014, který je přílohou č. 2/2 
předloženého materiálu
vše k.ú. Vítkovice, obec Ostrava

za

pozemky ve vlastnictví VÍTKOVICE, a.s., a to:
- p.p.č. 404/15, k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava
- parc.č. 1234/1, k.ú. Vítkovice, obec Ostrava
- část pozemku p.p.č. 187/28, o výměře 1264 m2, oddělena a nově označena jako pozemek 
p.p.č. 187/28 dle geometrického plánu č. 1956-2/2015, k.ú. Mariánské Hory, obec 
Ostrava, který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu

vše za podmínky, že statutární město Ostrava nabyde stavby SO 105 a 505 do majetkové 
evidence

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Nehlasoval Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro