Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 12:48:49
bod č. 93. - Rozdělení volných zdrojů u základního běžného účtu
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0397/ZM1418/6          .....             35

1) souhlasí
s rozdělením volných zdrojů u základního běžného účtu dle důvodové zprávy

0397/ZM1418/6          .....             35
2) rozhodlo
a) o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu SMO společnosti Ostravské výstavy, a.s. se sídlem Černá louka 3235, 702 
00 Ostrava, IČO 25399471 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu SMO společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., IČO 47973145 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c) o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu SMO společnosti Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s.r.o. se sídlem Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava-Poruba, IČO 25385691 dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu

d) o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu SMO společnosti DK POKLAD, s.r.o. se sídlem M. Kopeckého 675, 708 00 
Ostrava-Poruba, IČO 47670576 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
 
0397/ZM1418/6          .....             35
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

z v y š u j e financování na pol. 8115 o 376 177 tis.Kč
                      pol. 8115, ÚZ 8123 o  2 795 tis.Kč 
                               ÚZ 8113 o 51 527 tis.Kč

z v y š u j e účelová rezerva na výpadek daňových příjmů
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 95 o 200 000 tis.Kč

z v y š u j í
- neinvestiční transfery zřízeným PO
na ORJ 160, § 3311, pol. 5331, org. 4234 o 281 tis.Kč
           § 3314, pol. 5331, org. 4214 o 2 195 tis.Kč

- investiční transfery zřízeným PO
na ORJ 180, § 4350, pol. 6351, org. 34 o 658 tis.Kč
                          org. 35 o 659 tis.Kč
           § 4357, pol. 6351, org. 34 o 659 tis.Kč
                                o 2 181 tis.Kč
                          org. 35 o 659 tis.Kč
na ORJ 160, § 3311, pol. 6351, org. 4234 o 8 631 tis.Kč

- investiční transfery krajům
na § 6330, pol. 6342, ORJ 121 o 9 860 tis.Kč

- neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům
na ORJ 160, § 3392, pol. 5213, org. 4259 o 2 400 tis.Kč
                          org. 4258 o 1 800 tis.Kč
           § 2141, pol. 5213 o 1 660 tis.Kč
na ORJ 161, § 3412, pol. 5213, org. 4262 o 5 559 tis.Kč

- investiční transfery soukromoprávním subjektům
na § 3412, pol. 6313, org. 4261, ORJ 161 o 21 000 tis.Kč

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 95, org.602 o 50 451 tis.Kč
                        org. 604 o 4 928 tis.Kč
                        org. 605 o 12 852 tis.Kč
                  ÚZ 92, org. 504 o 3 692 tis.Kč

- běžné výdaje
na ORJ 270, § 5311, pol. 5011 o 1 260 tis.Kč
                 pol. 5031 o 315 tis.Kč
                 pol. 5032 o 113 tis.Kč
                 pol. 5134 o 936 tis.Kč
                 pol. 5137 o 158 tis.Kč
                 pol. 5162 o 7 tis.Kč
                 pol. 5169 o 200 tis.Kč
                 pol. 5361 o 60 tis.Kč
na § 2212, pol. 5171, ORJ 100, ÚZ 93 o 6 495 tis.Kč

- rozpočtová opatření dle přílohy č. 5 v celkové výši 90 830 tis.Kč
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 602 o 50 451 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6894 - zateplení MŠO, Ostrčilova
na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 2 264 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6895 - zateplení MŠO Křižíkova
na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 3 417 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6897 - zateplení MŠ Na Jízdárně
na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 3 172 tis.Kč

zvýší kapitálové výdaje na akci 6898 - zateplení ZŠ Nádražní
na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 10 324 tis.Kč

zvýší kapitálové výdaje na akci 6899 - zateplení ZŠ Gen. Píky
na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 5 512 tis.Kč

zvýší kapitálové výdaje na akci 3937 - pěší zóna na ul. 28. října od Masarykova nám. po 
Smetanovo nám. na § 22xx, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 25 762 tis.Kč

Městský obvod Ostrava-Jih
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 604 o 4 928 tis.Kč
                  ÚZ 92, org. 504 o 3 692 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6893 - přírodovědné učebny
na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 1 164 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na akci 6893
na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxx o 732 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6900 - učebny fyziky a chemie
na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 3 764 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na akci 6900
na § 3113, pol. 5xxx, ÚZ xxxxxxxx o 2 960 tis.Kč

Městský obvod Poruba
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 605 o 12 852 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 6886 - modernizace technických a přírodovědných učeben
na § 3113, pol. 6xxx, ÚZ xxxxxxxx o 12 852 tis.Kč


0397/ZM1418/6          .....             35
4) schvaluje
úpravu závazného ukazatele
a) zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci
Národní divadlo moravskoslezské o 281 tis.Kč
Knihovna města Ostravy o 2 195 tis.Kč

b) zvýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci
Domov Sluníčko o 3 498 tis.Kč
Domov Slunovrat o 1 318 tis.Kč
Národní divadlo moravskoslezské o 8 631 tis.Kč

0397/ZM1418/6          .....             35
5) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 5 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 5)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro