Zasedání č. 201504 - 6. zasedání zastupitelstva města Dne 10.06.2015 12:46:39
bod č. 17. - Zpráva o hospodaření SMO za rok 2014 - závěrečný účet
(Poznámka: Předkládají: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, a Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0395/ZM1418/6          .....             35
1) schvaluje
a) “Zprávu o hospodaření statutárního města Ostrava za rok 2014 - závěrečný účet” včetně 
tabulkových příloh

b) finanční vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, s městskými obvody (příloha č. 
12 předloženého materiálu) a příspěvkovými organizacemi

c) převody z rezervního fondu do investičního fondu u příspěvkové organizace
Domov Magnolie na realizaci pokládky lina na chodbách celého objektu domova

0395/ZM1418/6          .....             35
2) souhlasí
s celoročním hospodařením bez výhrad

0395/ZM1418/6          .....             35
3) projednalo
a) ponechání nevyčerpaných účelových prostředků k využití v roce 2015 příspěvkové 
organizaci
- Janáčkova filharmonie Ostrava ve výši Kč 396 505,50 na projekt Vánoční turné do Čínské 
lidové republiky 
- Dům dětí a mládeže ve výši Kč 379 000,-- na opravu obložení stěn a vestavěných skříní 
tělocvičny na středisku v Ostravě-Plesné
- SVČ Moravská Ostrava ve výši Kč 11 276,-- na opravu havarijního stavu střechy objektu 
táborové základny Spálov
- SVČ Moravská Ostrava ve výši Kč 827 000,-- na opravu havarijního stavu střechy a svodů 
křídla C objektu na ul. Ostrčilova

b) informaci o majetku města

0395/ZM1418/6          .....             35
4) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
z v y š u j í
- nedaňové příjmy na ORJ 120
na § 6402, pol. 2222, ÚZ 98187 o 7 864 tis.Kč
                  ÚZ 98348 o 4 659 tis.Kč

na § 6402, pol. 2229, ÚZ 6402, org. 36 o 4 tis.Kč
                          org. 37 o 11 tis.Kč
                          org. 38 o 750 tis.Kč
                          org. 41 o 125 tis.Kč
                          org. 4212 o 54 tis.Kč
                          org. 4214 o 23 tis.Kč
                          org. 82 o 1 tis.Kč
                          org. 83 o 1 tis.Kč
                          org. 4241 o 22 tis.Kč
                          org. 4245 o 50 tis.Kč

na § 3311, pol. 2229, ÚZ 341, ORJ 160, org. 4234 o 60 tis.Kč

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 13011 o 7 618 tis.Kč

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy na ORJ 120
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402, org. 15 o 6 tis.Kč
                          org. 22 o 985 tis.Kč

- ostatní převody z vlastních fondů
na § 6330, pol. 4139, ÚZ 6402, ORJ 132 o 265 tis.Kč
                          ORJ 120 o 176 tis.Kč    

- běžné výdaje na 
na § 6330, pol. 5342, ORJ 120 o 265 tis.Kč
                  ORJ 272 o 176 tis.Kč 
na § 6402, pol. 5364, ORJ 120, ÚZ 14018 o 6 tis.Kč
                  ORJ 120, ÚZ 14013 o 350 tis.Kč 
         pol. 5364, ORJ 120 o 1 tis.Kč

- kapitálové výdaje
na § 3639, pol. 6130, ORJ 137 o 992 tis.Kč
         pol. 6130, ORJ 137, ÚZ 8113 o 7 116 tis.Kč

- neinvestiční transfery na ORJ 120
na § 6402, pol. 5331, ÚZ 6402, org. 34 o 109 tis.Kč
                          org. 35 o 31 tis.Kč
                          org. 39 o 68 tis.Kč
                          org. 40 o 196 tis.Kč
                          org. 43 o 112 tis.Kč
                          org. 4234 o 122 tis.Kč
                          org. 4240 o 28 tis.Kč
                          org. 4215 o 33 tis.Kč
                          org. 4251 o 18 tis.Kč
                          org. 4254 o 52 tis.Kč
                          org. 81 o 1 tis.Kč
                          org. 84 o 4 tis.Kč
                          org. 4270 o 109 tis.Kč

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje na ORJ 120
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402, org. 2 o 1 877 tis.Kč
                          org. 3 o 56 tis.Kč
                          org. 4 o 6 128 tis.Kč
                          org. 5 o 9 015 tis.Kč
                          org. 6 o 41 tis.Kč
                          org. 7 o 736 tis.Kč
                          org. 8 o 26 tis.Kč
                          org. 9 o 69 tis.Kč
                          org. 10 o 846 tis.Kč
                          org. 11 o 27 tis.Kč
                          org. 12 o 29 tis.Kč
                          org. 13 o 52 tis.Kč
                          org. 14 o 11 tis.Kč
                          org. 16 o 44 tis.Kč
                          org. 17 o 64 tis.Kč
                          org. 18 o 34 tis.Kč
                          org. 19 o 114 tis.Kč
                          org. 20 o 57 tis.Kč
                          org. 21 o 364 tis.Kč
                          org. 23 o 22 tis.Kč
                          org. 24 o 21 tis.Kč 

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 8113, ORJ 120, org. 605 o 1 383 tis.Kč
               ÚZ 8113, ORJ 120, org. 519 o 517 tis.Kč 
               ÚZ 92, ORJ 120, org. 519 o 1 531 tis.Kč
               ÚZ 95, ORJ 120, org. 612 o 1 250 tis.Kč

- výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi
na § 6402, pol. 5366, ÚZ 341, ORJ 120 o 60 tis.Kč

z v y š u j e
- financování na ORJ 120, pol. 8115 o 6 466 tis.Kč
                              o 7 835 tis.Kč
                              o 4 375 tis.Kč
              pol. 8115, ÚZ 8113 o 9 016 tis.Kč

- rozpočtová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 2 693 tis.Kč

- účelová rezerva
na § 6409, pol. 5901, ÚZ 5901, ORJ 120 o 7 835 tis.Kč

s n i ž u j í nedaňové příjmy
na § 2221, pol. 2229, ORJ 100 o 4 375 tis.Kč

s n i ž u j e financování na ORJ 120, pol. 8115 o 1 300 tis.Kč

Městské obvody dle důvodové zprávy
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - výdaje
na § 6330, pol. 5347, ÚZ 6402 celkem o 991 tis.Kč
- zvýší financování na pol. 8115 celkem o 991 tis.Kč

Městské obvody dle důvodové zprávy
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 6402 celkem o 19 633 tis.Kč
- sníží financování na pol. 8115 celkem o 19 633 tis.Kč

Městský obvod Poruba
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 8113, org. 605 o 1 383 tis.Kč
- zvýší kapitálové výdaje na výkup pouzemku (rozšíření hřbitova Svinov)
na § 3639, pol. 6130, ÚZ 8113 o 1 383 tis.Kč

Městský obvod Martinov
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol.4137, ÚZ 92, org. 519 o 1 531 tis.Kč
                  ÚZ 8113, org. 519 o 517 tis.Kč
- zvýší běžné výdaje na opravu dešťové kanalizace Na Svobodě I. až III. etapa
na § 23xx, pol. 5xxx, ÚZ 92 o 1 531 tis.Kč
                 ÚZ 8113 o 517 tis.Kč

Městský obvod Lhotka
- zvýší převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy
na § 6330, pol. 4137, ÚZ 95, org. 612 o 1 250 tis.Kč
- zvýší kapitálové výdaje na akci “Komunikace na ul. Nad Lomem”
na § 221x, pol. 6xxx, ÚZ 95 o 1 250 tis.Kč 

0395/ZM1418/6          .....             35
5) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření
Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.06.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 33 Proti: 0 Zdržel se: 18 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Nepřítomen Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 8)
JUDr. Josef Babka : Zdržel se Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Zdržel se
Ing. Miroslav Jopek : Nepřítomen Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Zdržel se Ing. Justina Kamená : Nehlasoval
Ing. Vít Macháček : Zdržel se Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 9)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Zdržel se
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Zdržel se
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro