Výsledky hlasování na zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 29.04.2015
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0a. - Schválení programu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.4.2015 49 13
(Pozn: hlasování o návrhu Mgr. Přepiory)
2 0a. - Schválení programu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.4.2015 49 49
3 0b. - Určení ověřovatelů zápisu z 5. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 29. 4.2015 49 49
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
4 0c. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 4. zasedání zastupitelstva města 49 49
5 1. - Informace o činnosti orgánů města 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura,MBA primátor)
6 3. - Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy za rok 2014 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
7 4. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2014 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
8 5. - Návrh na udělení Čestného občanství statutárního města Ostravy 50 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
9 6. - Předběžný souhlas se zapojením statutárního města Ostravy do projektu Moravskoslezského kraje na nákup dopravních automobilů pro jednotky požární ochrany 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
10 7. - Úprava závazného ukazatele a rozpočtu r. 2015 50 12
(Pozn: hlasováno o návrhu JUDr. Semeráka)
11 7. - Úprava závazného ukazatele a rozpočtu r. 2015 50 36
12 8. - Dopis základní organizace odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy při Dopravním podniku Ostrava a.s. Návrh změny stanov a navržení člena dozorčí rady ve společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 50 40
(Pozn: hlasováno o návrhu usnesení s úpravou)
13 9. - Návrh zástupců města do představenstva obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 50 40
(Pozn: hlasováno o návrhu usnesení s úpravou)
14 10. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 50 40
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
15 11. - Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 2/2009, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
16 12. - Schválení zařazení projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Ostrava a předložení žádostí o dotaci u projektů určených ke spolufinancování z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a schválení nového člena Řídícího výboru IPRM prof. MUDr. Jana Laty, CSc. 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
17 13. - Integrovaná teritoriální investice (ITI) - schválení Řídícího výboru 50 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
18 14. - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt Učebny fyziky a chemie 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
19 87. - Návrh na poskytnutí bezúročných zápůjček zaměstnancům města dle Zásad pro použití prostředků sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do magistrátu a organizačních složek zřízených městem 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
20 88. - Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO 50 38
(Pozn: hlasováno o variantě A)
21 89. - "Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky plynu pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2016“, poř. č. 17/2015 50 38
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
22 90. - "Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2016“, poř. č. 16/2015 50 38
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
23 91. - Úprava závazného ukazatele a rozpočtu - dodatek 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
24 92. - Schválení smlouvy č. 14193253 o poskytnutí podpory a přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka" 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
25 93. - Schválení smlouvy č. 14200743 o poskytnutí podpory a přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt "Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina" 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
26 94. - Souhlas s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace na financování projektu Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MOb Krásné Pole - II. etapa 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
27 95. - Návrh obecně závazné vyhlášky č. ..., kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
28 15. - Informace o zrekonstruovaných bytových domech na ulici Sirotčí (pilotní projekt Integrovaného plánu rozvoje města "Budoucnost Vítkovic") 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
29 16. - Žádost Nadačního fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava o poskytnutí finančního daru ve výši 200.000,- Kč 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
30 17. - Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na slavnostní otevření po rekonstrukci 50 22
(Pozn: hlasováno o návrhu V. Poláka na stažení materiálu)
31 17. - Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o poskytnutí neinvestiční účelové dotace na slavnostní otevření po rekonstrukci 50 23
32 18. - Žádost společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o., o změnu termínů použití a vyúčtování poskytnutých účelových investičních dotací z rozpočtu SMO a o rozšíření účelu použití 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
33 19. - Návrh na přijetí daru od Moravskoslezského kraje a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku Moravskoslezský kraj pro oprávněného statutární město Ostrava 50 40
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
34 20. - Návrh na přijetí darů vodovodů a kanalizací v k. ú. Petřkovice u Ostravy, v k. ú. Výškovice u Ostravy, v k. ú. Třebovice ve Slezsku, v k. ú. Hrabová, obec Ostrava a uzavření smluv o budoucí smlouvě darovací, darovacích smluv, smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smluv o zřízení služebností s dárci a vlastníky pozemků 50 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
35 21. - Návrh na záměr města darovat nemovité věci a návrh přijmout darem nemovité věci - vše k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 50 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
36 22. - Návrh darovat nemovitosti ve "Strategické průmyslové zóně Ostrava-Mošnov" v k.ú. Mošnov, obec Mošnov a v k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice, Moravskoslezskému kraj a uzavřít Darovací smlouvu a dohodu o zrušení předkupního práva 50 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
37 23. - Návrh uzavřít darovací smlouvu pro pozemky parc.č. 14/11 a 14/17 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava (ČR - DIAMO, státní podnik) 50 10
(Pozn: hlasováno o návrhu JUDr. Semeráka na stažení materiálu)
38 23. - Návrh uzavřít darovací smlouvu pro pozemky parc.č. 14/11 a 14/17 v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava (ČR - DIAMO, státní podnik) 50 37
39 24. - Návrh na zřízení věcného předkupního práva k nemovitým věcem 50 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
40 25. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s ŘSD 50 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
41 26. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Muglinov, obec Ostrava v rámci stavby "Kanalizace Hrušov" a "Rekonstrukce kanalizace ul. Muglinovská" 50 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
42 27. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava v rámci stavby "Rekonstukce veřejného osvětlení oblast U Staré elektrárny-2. stavba" 50 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
43 28. - Návrh na záměr města směnit nemovitosti v ploše "Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov" v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 50 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
44 29. - Návrh směnit pozemky v k.ú. Velká Polom, obec Velká Polom 50 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
45 30. - Návrh města směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 50 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
46 31. - Návrh na směnu pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Družstvem vlastníků Polanka nad Odrou 50 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
47 32. - Návrh úplatně nenabýt a bezúplatně nabýt pozemek parc.č. 1850, k.ú. Kunčičky, obec Ostrava a návrh nevyužít předkupní právo k budově č.e. 12 na pozemku parc.č. 1258/11, k.ú. Hošťálkovice, obec Ostrava 50 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
48 33. - Návrh úplatně nenabýt nemovitou věc v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 50 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
49 34. - Nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových úplatně nabýt pozemek parc. č. 1684 v k. ú. Hrušov, obec Ostrava do vlastnictví města 50 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
50 35. - Návrh na učinění souhlasného prohlášení o vlastnictví nemovitých věcí v k.ú. Krásné Pole ve prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 50 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
51 36. - Návrh na koupi pozemku p.p.č. 1365 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 50 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
52 37. - Návrh koupit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
53 38. - Nabídka fyzické osoby na odkoupení pozemků v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 50 37
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
54 39. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava v rámci stavby "Nová Karolína - Nová ulice Porážková" 50 35
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
55 40. - Návrh na výkup pozemků v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 50 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
56 41. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
57 42. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rámci stavby "Inteligentní zastávky" 49 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
58 43. - Návrh na koupi věcí nemovitých v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 49 36
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
59 44. - Návrh na svěření nemovitostí městskému obvodu Plesná 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
60 46. - Návrh na prodej nemovitosti v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
61 47. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice, Petřkovice u Ostravy a Radvanice, obec Ostrava 49 47
62 48. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava a v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
63 49. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Radvanice, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava a v k.ú. Koblov, obec Ostrava 49 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
64 50. - Návrh na záměr města prodat části pozemků v k. ú. Poruba-sever a v k. ú. Třebovice ve Slezsku obec Ostrava, svěřené městskému obvodu 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
65 51. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú.Heřmanice, obec Ostrava a v k.ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
66 52. - Návrh na záměr města prodat nemovitosti v obchodně-podnikatelském areálu Ostrava-Mošnov" v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
67 53. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Mariánské Hory,(lokalita ulice Josefa Šavla) 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
68 54. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava a nedarovat část pozemku p.p.č. 460/1 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 49 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
69 55. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Přívoz, obec Ostrava (poblíž ul. Hlučínská a Slovenská) 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
70 56. - Návrh na záměr města neprodat část pozemku p.p.č. 608/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
71 57. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava a v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
72 96. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z odvodů z loterií a jiných podobných her uzavřené s Tělovýchovnou jednotou Vítkovice - Svinov 49 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
73 97. - Návrh Dodatku č. 3 ke Koncesní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Ostrava a obchodní společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., kterým se vyřazuje nepotřebný majetek Ozdravného centra Ještěrka 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
74 98. - Žádost HOKEJOVÉHO KLUBU - HC VÍTKOVICE STEEL a.s. o poskytnutí účelové dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s působením na zimním stadionu v Ostravě - Porubě 49 36
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
75 99. - Návrh na vyhlášení nejlepších Ostravských sportovců za rok 2014 v jednotlivých kategoriích a poskytnutí finančních darů 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
76 100. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na doplnění kamerového systému haly ČEZ ARÉNA 49 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
77 101. - Žádosti o poskytnutí a navýšení neinvestiční účelové dotace a změnu příjemce dotace v oblasti kultury 49 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
78 102. - Informativní zpráva o průběhu příprav Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF v Ostravě 2015 49 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
79 103. - Žádost FC Baník Ostrava, a.s. o mimořádnou účelovou dotaci na podporu výchovy mládeže U6 - U21 a provoz sportovní infrastruktury 49 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
80 104. - Žádost Školy boxu Ostrava z.s. o poskytnutí mimořádné dotace na realizaci projektu „Celoroční systematická výchova mládeže ve sportovním oddílu Škola boxu Ostrava“ 50 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
81 105. - Návrh na změnu společenské smlouvy společnosti Ostrava 2011, s.r.o. 49 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
82 106. - Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory, lokalita ulice Chemická, obec Ostrava 49 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
83 107. - Návrh na neprominutí části dluhu (poplatků z prodlení a úroku z prodlení) k bytu na ul. Horní č. 3035/106, Ostrava- Bělský Les 49 39
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
84 108. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, (lokalita integrovaný dům na ul. 30. dubna) 49 31
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
85 109. - Návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava (lokalita ul. Petřkovická) 48 40
(Pozn: Hlasování o stažení materiálu)
86 110. - Návrh na záměr města prodat části pozemku p.p.č. 653/1 v k.ú. Solanec pod Soláněm a návrh na záměr města neprodat další pozemky v k.ú. Solanec pod Solaněm, obec Hutisko-Solanec 48 39
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
87 111. - Návrh na záměr města směnit část pozemku v k. ú. Poruba-sever, svěřenou městskému obvodu 47 36
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
88 58. - Návrh na úpravu závazných ukazatelů u 9 příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb 48 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
89 59. - Žádost právnické osoby v rámci programu "Sociální inkluze Ostrava" o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 48 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
90 60. - Žádost Sdružení hasičů okresu Ostrava o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace 48 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
91 61. - Schválení znění potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava pro projekt "Pořízení vozidel pro sociální účely" 48 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
92 112. - Návrh na poskytnutí účelových dotací Dolní oblasti VÍTKOVICE 48 39
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
93 113. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015 v oblasti školství 48 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
94 114. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 48 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
95 62. - Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Revitalizace knihovny Podroužkova" v rámci Operačního programu Životního prostředí 48 48
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
96 63. - Schválení Dodatku č.3 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace na projekt "Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava" 48 40
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
97 64. - Smlouva a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Revitalizace ZŠ Ostrava - Hošťálkovice" v rámci Operačního programu Životního prostředí 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
98 65. - Poskytnutí dotací z Fondu životního prostředí města Ostravy na provoz Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích, realizaci projektu "POZNÁVAT A CHRÁNIT" a pořádání 15. ročníku odborné konference ODPADY 21 a konference EIA/SEA 2015 a neposkytnutí dotace ČMMJ OMS Ostrava 48 46
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
99 66. - 1. ročník odborné mezinárodní konference OVZDUŠÍ BEZ HRANIC 48 34
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
100 67. - Revitalizace zeleně II. v areálu Národní přírodní památky Landek 48 11
(Pozn: hlasováno o návrhu JUDr. Semeráka (varianta B))
101 67. - Revitalizace zeleně II. v areálu Národní přírodní památky Landek 48 36
(Pozn: Hlasování o návrhu předkladatele (varianta A))
102 68. - Podání ve věci zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, ve znění vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů 47 40
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
103 115. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2058/2014/SVŠ 47 39
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
104 69. - Vyhodnocení soutěže o titul Ostravský dům roku 2014 47 39
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
105 70. - Návrh zadání změny Regulačního plánu v lokalitě Studentská v k. ú. Poruba 47 37
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
106 71. - Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Ostravy 47 39
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
107 72. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" a "Smluv o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 47 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
108 73. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1241/2014/OI/LPO 47 39
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
109 74. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení věcného břemene-služebností" v souvislosti se stavbami "Cyklostezky-úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová", „Cyklostezky-úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad ” a "Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v souvislosti se stavbou "Cyklostezky-úsek Koblovský most, lávka na Kamenec" 47 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
110 75. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení věcného břemene-služebností" v souvislosti se stavbou "Cyklostezky-úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová" a ostatními stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 47 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
111 76. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" a "Smluv o zřízení služebností inženýrské sítě" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce vodovodu ul. Antošovická" a "Rekonstrukce VO Čihalíkova - Chleborádova" 47 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
112 77. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby "Odkanalizování Přívozu na ÚČOV - II.etapa, 1. a 2.část rušení výustí" 47 37
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
113 78. - "Kanalizace Krásné Pole II. etapa, část 1.2“ a „Vodovod Zauliční, posílení DTP Krásné Pole". Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 3296/2013/OI/LPO 47 37
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
114 79. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení věcného břemene-služebností", "Smluv o zřízení služebností" a "Smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě" v souvislosti se stavbou "Odvedení odpadních vod z průmyslové zóny Paskov" a ostatními stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 47 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
115 80. - Veřejná zakázka "Cyklostezka KÚ - Nám. Republiky", poř.č. 30/2015 47 35
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
116 81. - Veřejná zakázka "Vybavení křižovatky Martinovská, Provozní, 1. čs. armádního sboru", poř. č. 44/2015 47 38
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
117 82. - Veřejná zakázka "Cyklistická trasa O, Ostrava - Radvanice", poř. č. 029/2015 47 36
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
118 83. - Veřejná zakázka "Cyklostezka chemické osady, Grmelova", poř. č. 31/2015 47 36
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
119 116. - Veřejná zakázka "Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava II", poř.č.245/2014 47 38
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
120 117. - Veřejná zakázka "Cyklistická trasa I - Na Lukách", poř. č. 049/2015 47 34
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
121 118. - Veřejná zakázka "Doplnění VO ul. Vlnitá", poř. č. 57/2015 47 38
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
122 119. - Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ev.č. 1728/2013/OI/LPO v souvislosti s realizací stavby "Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad" 47 35
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
123 120. - Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o služebnosti v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 47 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
124 121. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbou "Cyklistická trasa O, Ostrava-Přívoz" a dalšími stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 47 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
125 122. - Veřejná zakázka "Prameniště Dubí, nová studna D4", poř. č. 52/2015 47 37
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
126 123. - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na obnovu kulturní památky v rámci Programu regenerace městských památkových zón 47 38
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
127 124. - Veřejná zakázka "Multifunkční budova III, IV - VTP Ostrava", poř. č. 079/2015 47 37
(Pozn: hlasováno o variantě A)
128 127. - Veřejná zakázka "Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové centrum", poř.č.22/2015 47 38
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
129 128. - Veřejná zakázka "Terminal Hranečník - Dodatečné stavební práce č. 1" poř.č. 076/2015 47 37
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
130 84. - Projednání posunutí termínu ukončení projektu Integrovaný plán mobility Ostrava 46 44
(Pozn: Předkládá: Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora)
131 85. - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2823/2014/OD se společností Dopravní podnik Ostrava a. s., kterým se rozšiřuje seznam historických vozidel 46 45
(Pozn: Předkládá: Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora)
132 86. - Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění 16. ročníku mezinárodního veletrhu CZECH RAILDAYS 46 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora)
133 125. - Významná veřejná zakázka "Podpora veřejné dopravy", poř.č. 119/2014, návrh na uzavření Smlouvy o vybudování centrálního řízení dopravy a o poskytování služeb 46 31
(Pozn: Předkládá: Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora)
134 126. - Návrh na udělení souhlasu Ostravské univerzitě v Ostravě s bezúplatným přenecháním nemovitých věcí do užívání Českému svazu ledního hokeje z.s. 46 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora)