Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 16:01:27
bod č. 59. - Žádost právnické osoby v rámci programu "Sociální inkluze Ostrava" o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
(Poznámka: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0331/ZM1418/5				31 
1) rozhodlo
o povolení prominutí odvodu v plné výši za porušení rozpočtové kázně, které bylo uloženo právnické osobě SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o.p.s., IČO: 68145209, se sídlem na ulici Palackého 13/49, 702 00 Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 
2) schvaluje
návrh rozhodnutí o povolení prominutí v plné výši odvodu za porušení rozpočtové kázně dle bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu a rozhodlo o vydání tohoto rozhodnutí
 
3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšují nedaňové příjmy v ORJ 180
na § 4357, pol. 2229     o 53 tis. Kč
- zvyšují ostatní neinvestiční výdaje v ORJ 180
na § 4349, pol. 5909     o 53 tis. Kč
 
4) ukládá
radě města
realizovat schválení rozpočtového opatření dle bodu 3) tohoto usnesení
Vyřizuje:	Ing. Lukáš Jančálek,	T: 30.04.2015
vedoucí odboru financí a rozpočtu
Výsledek hlasování
Přítomno: 48 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 5 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Zdržel se Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 4)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Zdržel se RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Zdržel se
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nepřítomen Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nepřítomen Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro