Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 15:08:06
bod č. 104. - Žádost Školy boxu Ostrava z.s. o poskytnutí mimořádné dotace na realizaci projektu „Celoroční systematická výchova mládeže ve sportovním oddílu Škola boxu Ostrava“
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....            (zn. předkladatele)
0323/ZM1418/5				30
1) rozhodlo
o poskytnutí mimořádné účelové neinvestiční dotace Škole boxu Ostrava z.s., se sídlem: Josefa Brabce 2906/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 03335089 ve výši 50 tis. Kč na na realizaci projektu „Celoroční systematická výchova mládeže ve sportovním oddílu Škola boxu Ostrava” dle doporučení komise rady města pro sport a volný čas uvedeného v důvodové zprávě a o uzavření smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a výše uvedeným subjektem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 
2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
-  s n i ž u j í
neinvestiční transfery
na § 3419, pol. 5213, ÚZ 7103, ORJ 161                   o 50 tis. Kč
-  z v y š u j í
neinvestiční transfery
na § 3421, pol. 5222, ORJ 161                           o 50 tis. Kč
 
3) ukládá
radě města
realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 2) tohoto usnesení
Termín: 30.4.2015
Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek,	T: 30.04.2015
vedoucí odboru financí a rozpočtu
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 41 Proti: 0 Zdržel se: 7 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 7)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Nehlasoval Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro