Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 14:49:55
bod č. 101. - Žádosti o poskytnutí a navýšení neinvestiční účelové dotace a změnu příjemce dotace v oblasti kultury
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....                (zn. předkladatele)
0320/ZM1418/5				30
1) rozhodlo
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury spolku photo nophoto z.s., se sídlem Havlíčkovo náměstí 780/9, 708 00 Ostrava, IČO: 22608524 na realizaci projektu “World Press Photo” ve výši 110 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Ostrava a příjemcem dotace uvedeném v tomto bodě 1) tohoto usnesení a přílohy č. 3 předloženého materiálu
 
2) rozhodlo
o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a důvodové zprávy
 
3) rozhodlo
nenavýšit neinvestiční účelovou dotaci městskému obvodu Plesná, se sídlem Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná, IČO: 00845451 na projekt “Májová Plesná 2015” dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a důvodové zprávy
 
4) rozhodlo
změnit usnesení č. 0208/ZM1418/4 ze dne 04.03.2015 a to tak, že v příloze č. 2 materiálu k uvedenému usnesení u projektu s kódem č. 14/0751 původní příjemce Pas de Theatre s.r.o., IČO: 27825558, se sídlem Matiční 730/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava nahrazuje novým názvem příjemce dotace, jímž je Kulturní centrum Cooltour Ostrava z.ú., IČO: 03849228, se sídlem Macharova 302/13, Přívoz, 702 00 Ostrava
 
5) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se
- s n i ž u j í
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3319, pol. 5213, ÚZ 2003                    o   2 000 tis. Kč
běžné výdaje na § 3719, pol. 5166, ORJ 221         o     50 tis. Kč
- z v y š u j í
neinvestiční transfery na ORJ 160
na § 3319, pol. 5229, ÚZ 2003                     o   2 000 tis. Kč
neinvestiční transfery na § 3315, pol. 5222, ORJ 160    o     50 tis. Kč
 
6) ukládá
radě města
realizovat rozpočtové opatření dle bodu 5) tohoto usnesení
Vyřizuje: Odbor financí a rozpočtu	T: 30.04.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 48 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Nepřítomen JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro