Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 14:39:34
bod č. 54. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava a nedarovat část pozemku p.p.č. 460/1 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....                (zn. předkladatele)
0311/ZM1418/5				30
1) rozhodlo
o záměru města prodat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, nesvěřené městskému obvodu Stará Bělá, a to:
- část pozemku parc.č. 2599/1 o výměře 108 m2, dle návrhu na rozdělení pozemku označeného písmenem a, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu
- část pozemku parc. č. 2600/1 o výměře 489 m2, dle návrhu na rozdělení pozemku označeného písmenem b, který je přílohou č. 1 předloženého materiálu
a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
 
2) rozhodlo
o záměru města darovat níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, část obce Vítkovice, nesvěřené městskému obvodu Vítkovice, a to: 
- pozemek p.č.st. 537, jehož součástí je budova č.p. 1278, občanská vybavenost 
- pozemek p.č.st. 539, jehož součástí je budova bez čp/če, občanská vybavenost 
včetně vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p.p.č. 460/1 v k.ú. Zábřeh-VŽ a včetně všech vnitřních rozvodů
a zároveň si vyhrazuje právo, kdykoliv tento záměr zrušit
 
3) rozhodlo
že město nemá záměr darovat část pozemku p.p.č. 460/1 o výměře 857 m2 v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, nesvěřeného městskému obvodu Vítkovice, která je dle geometrického plánu č. 1914-109/2014 ze dne 20.5.2014, označena jako pozemek p.p.č. 460/48 včetně součástí v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava
Výsledek hlasování
Přítomno: 49 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 2)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Zdržel se Ing. Zbyněk Šebesta : Zdržel se
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Nepřítomen JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Nehlasoval