Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 13:09:43
bod č. 31. - Návrh na směnu pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Družstvem vlastníků Polanka nad Odrou
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....                (zn. předkladatele)
0289/ZM1418/5				30
Zastupitelstvo města
1) rozhodlo
o směně pozemku:
- parc.č. 1183/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 366 m2, který vznikne oddělením z původního pozemku parc.č. 1183/1 ostatní plocha, jiná plocha, podle geometrického plánu č. 3005-35/2014 ze dne 11.5.2014,
vše v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Polanka nad Odrou
za pozemek:
- parc.č. 1437/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava
ve vlastnictví Družstva vlastníků Polanka nad Odrou, K Vydralinám 114/5, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava, IČO: 13644009
za podmínek uvedených ve směnné smlouvě, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu, a o uzavření směnné smlouvy dle přílohy č. 3 
 
2) rozhodlo
vyhradit si rozhodnutí označit pozemek parc.č. 1437/2 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně zavazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
za podmínky, že se město stane jeho vlastníkem
 
3) rozhodlo
označit pozemek parc.č. 1437/2 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,
jakožto majetek svěřený městskému obvodu Polanka nad Odrou, dle čl. 9 odst. 1, písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků
za podmínky, že se město stane jeho vlastníkem
 
4) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k části stávajícího pozemku parc. č. 1183/1 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, o výměře 366 m2, která je dle geometrického plánu č. 3005-35/2014 ze dne 11.5.2014 označena jako nový pozemek parc. č. 1183/7 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,
s budoucím vlastníkem:
Družstvo vlastníků Polanka nad Odrou 
se sídlem K Vydralinám 114/5, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava 
IČO 136 44 009,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 100 a nadzemního vedení veřejného osvětlení v pozemku parc. č. 1183/7 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava,
na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč včetně DPH v zákonné výši
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 46 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 4
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nehlasoval Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro