Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 13:09:08
bod č. 30. - Návrh města směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)          .....                (zn. předkladatele)
0288/ZM1418/5				30
1) rozhodlo
směnit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, a to:
- pozemek parc.č. 3839/1 
- část stávajícího pozemku parc.č. 2904/3, trvalý travní porost o výměře 300 m2, která je dle geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 5.2.2014 označena jako nový pozemek parc.č. 2904/3, trvalý travní porost včetně součástí (štěrková zpevněná plocha na pozemku parc.č. 3839/1 a betonové obrubníky na pozemku parc.č. 3839/1) a příslušenství (dřevěný altán na části pozemku parc.č. 3839/1 a na části pozemku parc.č. 2899, který je ve vlastnictví ODRY, o.s.) 
ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu Stará Bělá
za
- pozemek parc.č. 2902/2
- pozemek parc.č. 2886/15
- část stávajícího pozemku parc.č. 2879/4, trvalý travní porost o výměře 264 m2, která je dle geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 5.2.2014 označena jako nový pozemek parc.č. 2879/15, trvalý travní porost
- část stávajícího pozemku parc.č. 2902/1, ost. plocha, silnice o výměře 56 m2, která je dle geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 5.2.2014 označena jako nový pozemek parc.č. 2902/4, ost. plocha, silnice
- část stávajícího pozemku parc.č. 2904/10, díl b, trvalý travní porost o výměře 331 m2 a část stávajícího pozemku parc.č. 2886/3, díl a, trvalý travní porost o výměře 99 m2, které jsou dle geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 5.2.2014 označeny jako nový pozemek parc.č. 2904/27, trvalý travní porost
- část stávajícho pozemku parc.č. 3853/4, ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 m2, která je dle geometrického plánu č. 3095-7/2014 ze dne 5.2.2014 označena jako nový pozemek parc.č. 3853/16, ost.plocha, ost. komunikace
včetně venkovních úprav (zpevněná štěrková plocha jako součást pozemku parc.č. 2904/27)
ve vlastnictví občanského sdružení ODRA, o.s, Ostrava-Zábřeh, Svazácká 3128/1b, PSČ 700 30, IČO: 228 36 276
s tím, že statutární město Ostrava zaplatí občanskému sdružení ODRA, o.s. rozdíl mezi obvyklými cenami předmětů směny ve výši 28.478,- Kč
a uzavřít směnnou smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 45 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 5
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Nehlasoval Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Nehlasoval
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro