Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 13:05:44
bod č. 25. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti s ŘSD
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0283/ZM1418/5	      .....               	30
1) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu k pozemkům:
parc. č. 3078/7 – ostatní plocha, silnice,
parc. č. 3764/40 - ostatní plocha, silnice,
oba v k. ú. Svinov, obec Ostrava, s:
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO 65993390,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 100 v pozemku parc. č. 3078/7 v k. ú. Svinov, obec Ostrava v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2466-158a/2013 ze dne 20. 8. 2013 a v pozemku parc. č. 3764/40 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2579-34/2015 ze dne 27.2.2015,
na dobu neurčitou a za jednorázovou finanční náhradu ve výši 12.490,-Kč včetně 21% DPH
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 47 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nehlasoval Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Nehlasoval Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro