Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 12:45:08
bod č. 20. - Návrh na přijetí darů vodovodů a kanalizací v k. ú. Petřkovice u Ostravy, v k. ú. Výškovice u Ostravy, v k. ú. Třebovice ve Slezsku, v k. ú. Hrabová, obec Ostrava a uzavření smluv o budoucí smlouvě darovací, darovacích smluv, smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smluv o zřízení služebností s dárci a vlastníky pozemků
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
Z0278/ZM1418/5		 .....               30
1) rozhodlo
o přijetí budoucího daru
vodovodního řadu DN 80 v předpokládané délce 172,10 m, který bude uložen v pozemcích v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava:
- parc.č. 1189/1 - orná půda,
- parc.č. 1195/1 - trvalý travní porost,
- parc.č. 1195/5 - trvalý travní porost,
- parc.č. 1922/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č. 1922/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č. 1922/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
s budoucími dárci
manželé
XXXXXXXX XXXXXX narozena roku XXXXX
XXXXX XXXXXX narozen roku XXXXX
oba bydliště XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, Ostrava - Martinov, PSČ: 723 00
Stavební objekt bude realizován v rámci stavby “Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu rodinných domů v Ostravě - Petřkovicích, k.ú. Petřkovice u Ostravy”
 
2) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k pozemkům:
- parc. č. 1189/1 – orná půda,
- parc. č. 1195/1 – trvalý travní porost,
- parc. č. 1195/5 – trvalý travní porost,
vše v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, ve společném jmění manželů:
Manželé
Ing. XXXX XXXXXk, rok narození 1XX9
XXXXXXX XXXXXXXá, Dis., rok narození 1XX9
oba bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXka,
s uvedenými vlastníky pozemků,
za účelem zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu DN 80 ve výše uvedených pozemcích, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč za podmínky, že dojde k přijetí budoucího daru vodovodního řadu DN 80 a k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací uvedené v bodě 1) tohoto usnesení
 
3) rozhodlo
o přijetí budoucího daru
kanalizace splaškové DN 250 v předpokládané délce 844 m, která bude uložena v pozemcích v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava:
- parc.č. 806/8 - orná půda,
- parc.č. 806/46 - orná půda,
- parc.č. 806/49 - orná půda,
- parc.č. 806/52 - orná půda,
- parc.č. 806/54 - orná půda,
- parc.č. 806/56 - orná půda,
- parc.č. 806/58 - orná půda,
- parc.č. 806/60 - orná půda,
- parc.č. 806/90 - orná půda,
- parc.č. 739/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č. 391/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č. 739/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace.
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
s budoucím dárcem
ALSA consult, a.s.
se sídlem Štítného 327/7, Mariánské Hory, 709 00, Ostrava
IČO: 278 30 195
DIČ: CZ27830195
Stavební objekt bude realizován v rámci stavby “Inženýrské sítě a komunikace RD Podolí Ostrava - Výškovice”
 
4) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle přílohy č. 8 předloženého materiálu k pozemkům:
- parc. č. 806/8 – orná půda,
- parc. č. 806/49 – orná půda,
- parc. č. 806/52 – orná půda,
- parc. č. 806/54 – orná půda,
- parc. č. 806/56 – orná půda
- parc. č. 806/58 – orná půda,
- parc. č. 806/60 – orná půda,
- parc. č. 806/90 – orná půda,
vše v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví:
ALSA consult, a.s.
se sídlem Štítného 327/7, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO 278 30 195,
s uvedeným vlastníkem pozemků,
za účelem zřízení, provozování a údržby kanalizace splaškové DN 250 ve výše uvedených pozemcích, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč včetně DPH v zákonné výši za podmínky, že dojde k přijetí budoucího daru splaškové kanalizace DN 250 a k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací uvedené v bodě 3) tohoto usnesení
 
5) rozhodlo
na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle přílohy č. 9 předloženého materiálu k pozemku:
- parc. č. 806/46 – orná půda,
v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, ve vlastnictví:
Podolí Development, a.s.
se sídlem Štítného 327/7, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO 278 21 196,
s uvedeným vlastníkem pozemku,
za účelem zřízení, provozování a údržby kanalizace splaškové DN 250 ve výše uvedeném pozemku, na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč za podmínky, že dojde k přijetí budoucího daru splaškové kanalizace DN 250 a k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací uvedené v bodě 3) tohoto usnesení
 
6) rozhodlo
o přijetí daru
kanalizace jednotné DN 250 celkové délky 94 m uložené v pozemcích v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava:
- parc.č. 11/1 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc.č. 625/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č. 625/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
a
vodovodu DN 80 celkové délky 91 m uloženého v pozemcích v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava:
- parc.č. 11/1 - ostatní plocha, jiná plocha,
- parc.č. 625/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č.12 předloženého materiálu
s dárcem
XXXX XXXXXX XXXXXX narozen roku XXXX
bydliště XXXXXXXX XXXX XXXXXX, 747 23 Bolatice
Stavební objekty byly vybudovány v rámci stavby “Technická a dopravní infrastruktura RD, ul. Třebovická, lokalita U kostela, Třebovice”
 
7) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 13 předloženého materiálu k pozemkům:
- parc. č. 11/1 – ostatní plocha, jiná plocha,
- parc. č. 625/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
oba v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, ve vlastnictví:
Ing. XXXXXX XXXel, rok narození 1XX8
bydliště XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX X XXXXXá,
s uvedeným vlastníkem pozemků,
za účelem zřízení, provozování a údržby
- vodovodu DN 80 ve výše uvedených pozemcích v rozsahu daném geometrickým plánem č. 4636-51/2015 ze dne 23.3.2015 a částmi B, C,
- kanalizace jednotné DN 250 ve výše uvedených pozemcích v rozsahu daném geometrickým plánem č. 4636-51/2015 ze dne 23.3.2015 a částmi A, B,
na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodu DN 80 a ke kanalizaci jednotné DN 250 na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 6) tohoto usnesení
 
8) rozhodlo
o přijetí daru
vodovodního řadu DN 100 v délce 134,97 m a DN 80 v délce 159,76 m, uloženého v pozemcích v k.ú. Hrabová, obec Ostrava:
- parc.č. 1988/1 - vodní plocha, zamokřená plocha,
- parc.č. 1988/2 - trvalý travní porost,
- parc.č. 1989/1 - orná půda,
- parc.č. 2008/4 - orná půda,
- parc.č. 1977/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č. 1982 - trvalý travní porost.
a
splaškové kanalizace DN 300 v délce 165,54 m a DN 250 v délce 33,70 m, uložené v pozemcích v k.ú. Hrabová, obec Ostrava:
- parc.č. 1988/1 - vodní plocha, zamokřená plocha,
- parc.č. 1988/2 - trvalý travní porost,
- parc.č. 1989/1 - orná půda,
- parc.č. 2008/4 - orná půda,
- parc.č. 1987/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parc.č. 1987/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
a uzavření darovací smlouvy dle přílohy č.16 předloženého materiálu
s dárci
manželé
XXXXX XXXXXXXX, narozena XXXX,
XXXXXXXXX XXXXX, narozen XXXX,
oba bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX, Hlučín, PSČ 748 01
Vodohospodářské stavby byly vybudovány v rámci akce “Komunikace pro stavební lokalitu Na Farském - Hrabová - SO 01 Prodloužení vodovodu, SO 02 Splašková kanalizace”
 
9) rozhodlo
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle přílohy č. 17 předloženého materiálu k pozemkům:
- parc. č. 1988/1 – vodní plocha, zamokřená plocha,
- parc. č. 1988/2 – trvalý travní porost,
- parc. č. 1989/1 – orná půda,
- parc. č. 2008/4 - orná půda,
vše v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, ve vlastnictví:
XXXXX XXXXXXvá, rok narození 1XX4
bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXín,
s uvedeným vlastníkem,
za účelem zřízení, provozování a údržby
- vodovodního řadu DN 100 ve výše uvedených pozemcích v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2734-8/2015 ze dne 18.2.2015,
- splaškové kanalizace DN 300 ve výše uvedených pozemcích v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2735-9/2015 ze dne 18.2.2015,
na dobu časově neomezenou za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k vodovodnímu řadu DN 100 a k splaškové kanalizaci DN 300 na statutární město Ostrava na základě darovací smlouvy uvedené v bodě 8) tohoto usnesení
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro