Zasedání č. 201503 - 5. zasedání zastupitelstva města Dne 29.04.2015 12:44:16
bod č. 19. - Návrh na přijetí daru od Moravskoslezského kraje a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku Moravskoslezský kraj pro oprávněného statutární město Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0277/ZM1418/5	 .....               	30
1) rozhodlo
o přijetí daru - pozemků:
- parc.č. 3004/4 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 3004/5 ostatní plocha, jiná plocha 
- parc.č. 3004/6 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 3004/7 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- parc.č. 3004/8 ostatní plocha, ostatní komunikace 
vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava
a dále pozemků:
- parc.č. 3004/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 75 m2
- parc.č. 3004/10 ostatní plocha, zeleň o výměře 103 m2
- parc.č. 3004/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 34 m2
- parc.č. 3004/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2
- parc.č. 3004/13 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 13 m2,
které vzniknou oddělením z původního pozemku parc.č. 3004/1,
podle geometrického plánu č. 2693-237/2014 ze dne 26.9.2014,
vše v k.ú. Hrabová, obec Ostrava
od Moravskoslezského kraje, se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692
zastoupeného z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČO 00095711 
za podmínek uvedených v darovací smlouvě, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
 
2) rozhodlo
na straně oprávněného uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, k části pozemku:
parc.č. 3004/1 - ostatní plocha, silnice
v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku:
Moravskoslezský kraj
se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava
IČO 70890692
zastoupený z pověření hejtmana kraje
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací,
se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO 00095711
za účelem zřízení, provozování a udržování podzemního kabelového vedení pro nasvětlení přechodu pro chodce včetně 4 ks sloupů na pozemku parc.č. 3004/1 v k.ú. Hrabová, obec Ostrava v rozsahu daném geometrickým plánem č. 2693-237/2014 ze dne 26.9.2014, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 200,- Kč včetně 21 % DPH
Výsledek hlasování
Přítomno: 50 Pro: 40 Proti: 0 Zdržel se: 9 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Nepřítomen Jindřich Středula : Nepřítomen
Mgr. Kateřina Šebestová : Nepřítomen RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Pro Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Nehlasoval
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 9)
MUDr. Tomáš Málek : Zdržel se Mgr. Michal Mariánek : Zdržel se Mgr. Petr Mika : Zdržel se
Vladimír Polák : Zdržel se Ing. Břetislav Riger : Zdržel se JUDr. Lukáš Semerák : Zdržel se
Mgr. Hana Strádalová : Zdržel se Ing. Leopold Sulovský : Zdržel se Ing. Bohdan Trojak : Zdržel se
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Nepřítomen
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Nepřítomen
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro