Výsledky hlasování na zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 04.03.2015
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 01. - Zahájení, Schválení programu 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 4.3.2015 52 52
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 02. - Určení ověřovatelů zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 4.3.2015 52 52
(Pozn: Volba ověřovatelů zápisu)
3 03. - Zpráva ověřovatelů zápisu z 3. zasedání zastupitelstva města 52 52
4 1. - Informace o činnosti orgánů města 52 52
5 3. - Volba člena rady města 52 52
6 3. - Volba člena rady města 52 42
(Pozn: veřejná volba)
7 3. - Volba člena rady města 52 34
8 81. - Návrh na způsob zveřejňování smluv statutárním městem Ostrava 52 51
(Pozn: hlasováno o bodu 1) usnesení)
9 81. - Návrh na způsob zveřejňování smluv statutárním městem Ostrava 52 32
(Pozn: hlasováno o bodu 2) usnesení)
10 4. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2015 52 4
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Pivody)
11 4. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky 2015 52 48
12 5. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na provoz a činnost Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. v roce 2015 52 12
(Pozn: hlasování o návrhu p. Graňáka)
13 5. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na provoz a činnost Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. v roce 2015 52 50
14 6. - Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 10.3.2015 53 11
(Pozn: hlasování o návrhu p. Poláka)
15 6. - Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 10.3.2015 53 40
16 7. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
17 8. - Oprava schváleného rozpočtu SMO pro rok 2015 53 32
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
18 9. - Pravidelná informace o stavu přípravy a realizace Průmyslové zóny Ostrava-Hrabová, Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov, Rozvojové zóny Hrušov a Vědecko-technologického parku Ostrava za II. pololetí roku 2014 53 50
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou )
19 10. - Pojmenování nově vzniklých ulic v k.ú. Muglinov 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
20 44. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015 společnosti MONTANEX, a.s., IČ: 47677180, se sídlem Výstavní 2510/10, 709 00 Ostrava ­ Mariánské Hory, na vydání knihy "Bez nároku na slávu" 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
21 45. - Návrh na uzavření Dohody o partnerských vztazích mezi statutárním městem Ostrava (Česká republika) a městem Suzhou (Čínská lidová republika) 53 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
22 46. - Návrh na schválení Statutu fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti, ochrany osob a majetku 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
23 47. - Schválení dodatků č. 3 ke smlouvám o realizaci IPRM "Pól rozvoje" a "Magnet regionu", ročních monitorovacích zpráv IPRM za rok 2014 a zařazení projektu "Autobusový terminál Dubina Interspar, Ostrava - Dubina" do IPRM Pól rozvoje 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
24 48. - Uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 714002200002, ev. č. 00653/2002/OFR/LPO ze dne 26.4.2002 53 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
25 49. - Úprava závazného ukazatele a rozpočtu r. 2015 53 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
26 50. - Zrušení usnesení zastupitelstva města ve vztahu ke změně provozovatele Útulku pro nalezené psy v Ostravě-Třebovicích 53 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
27 51. - Volba přísedících a vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě 53 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
28 52. - Posouzení smlouvy č. 14190963 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt " Zateplení a výměna oken hasičské zbrojnice Ostrava-Plesná" 53 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
29 53. - Poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Přírodní zahrada MŠ Větrná" 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
30 11. - Návrh Dohody o prominutí dluhu (poplatků z prodlení a úroků z prodlení) k bytu na ul. Horní č. 3037/110, neprominutí dluhu (poplatků z prodlení a úroku z prodlení) k bytu na ul. Horní č. 3035/106, Ostrava-Bělský Les 53 50
(Pozn: Předkladatelé: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor a Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
31 12. - Návrhy dodatků zřizovacích listin 23 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava - aktualizace majetku ke dni 31.12.2014 53 47
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
32 13. - Návrh na záměr města darovat pozemek v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Švabinského) 53 43
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
33 14. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Poruba, obec Ostrava v rámci investiční akce "Cyklistické propojení ul. 17. listopadu, VTP" a návrh zrušit bod 1) usnesení zastupitelstva města č. 0099/ZM1418/2 ze dne 17.12.2014 53 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
34 15. - Návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava; Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
35 16. - Návrh prodat nemovité věci v k. ú. Petřkovice u Ostravy a Mariánské Hory, obec Ostrava 53 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
36 17. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec,v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 53 14
(Pozn: Hlasování o návrhu JUDr. Semeráka )
37 17. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Solanec pod Soláněm, obec Hutisko-Solanec,v k.ú. Zábřeh nad Odrou a v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 53 37
38 18. - Návrh na záměr města neprodat části pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 53 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
39 19. - Návrh na záměr města neprodat pozemky pod garážemi v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 53 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
40 20. - Návrh na záměr města neprodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Křižíkova) 53 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
41 21. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Michálkovice a k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 53 49
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Jurošky, Ph.D. - stažení bodu 1) návrhu usnesení)
42 22. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucím vlastníkem pozemku Generali Pojišťovna a.s. pro budoucího oprávněného statutární město Ostrava 53 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
43 23. - Návrh na nevyužití předkupního práva ke stavbě v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Sokolská třída) 53 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
44 24. - Návrh na záměr města prodat pozemky parc.č. 101/44 a parc.č. 101/43 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 53 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
45 25. - Návrh vložit majetek statutárního města Ostravy do základního kapitálu Dopravního podniku Ostrava a.s. 53 48
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
46 26. - Nové projednání "Žádosti o uznání vlastnictví pozemku, výzva k nápravě vlastnického práva", týkající se části pozemku parc.č. 3828/1 v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 53 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
47 27. - Souhlasné prohlášení o vzájemném vydržení - k nemovitým věcem v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 53 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
48 28. - Informace o průběhu realizace Integrovaného plánu rozvoje města "Budoucnost Vítkovic" 53 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
49 29. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
50 30. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
51 31. - Návrh Smlouvy o spolupráci při uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018 mezi statutárním městem Ostravou a Českým atletickým svazem 53 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
52 54. - Návrh na přijetí daru veřejného osvětlení a uzavření darovací smlouvy na splaškovou kanalizaci, vodovodní řad a veřejné osvětlení s dárci O.S., Š.S. a uzavření smluv o zřízení služebnosti s fyzickými osobami v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
53 55. - Návrh na záměr města směnit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
54 56. - Návrh na zřízení věcného předkupního práva k nemovitým věcem 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
55 57. - Návrh na výkup pozemků v k.ú. Hrabová, obec Ostrava od fyzických osob a od společnosti Alex Stylinvest a.s. za účelem rozšíření hřbitova 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
56 58. - Návrh na záměr města prodat část pozemku svěřeného městskému obvodu Poruba Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 53 21
(Pozn: oddělené hlasování)
57 58. - Návrh na záměr města prodat část pozemku svěřeného městskému obvodu Poruba Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 53 6
(Pozn: hlasování o návrhu JUDr. Semeráka - změna bodu 1) návrhu usnesení)
58 58. - Návrh na záměr města prodat část pozemku svěřeného městskému obvodu Poruba Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava 53 41
59 59. - Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 306/3, k.ú. Muglinov, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat pozemek parc.č. 749/1, k.ú. Koblov, obec Ostrava 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
60 60. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Svinov, obec Ostrava 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
61 61. - Návrh na záměr města prodat spoluvlastnické podíly nemovitých věcí v k.ú. Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem a k.ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka, návrh přijmout darem nemovité věci v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
62 62. - Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti s MSK - Správou silnic Moravskoslezského kraje, Povodí Odry s.p., Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 53 52
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
63 63. - Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí víceleté účelové dotace uzavřené se zájmovým sdružením právnických osob TROJHALÍ KAROLINA 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
64 64. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2015 v oblastech Tělovýchova a sport, Vrcholový sport a Volný čas 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora)
65 65. - Návrh Zásad pro poskytování účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her včetně návrhu na vyhlášení výběrového řízení pro poskytování účelových dotací 53 19
(Pozn: hlasování o návrhu Ing. Štěpánka, Ph.D.)
66 65. - Návrh Zásad pro poskytování účelových dotací z odvodů z loterií a jiných podobných her včetně návrhu na vyhlášení výběrového řízení pro poskytování účelových dotací 53 51
(Pozn: hlasování o návrhu Mgr. Mariánka - příloha č. 2 s úpravou)
67 32. - Rozhodnutí o poskytnutí 3 dotací z Operačního programu Životní prostředí - Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
68 33. - Návrh na poskytnutí finančních prostředků pro rok 2015 právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. na spolufinancování projektu "Domov Třebovice a Chráněné bydlení Třebovice" 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
69 34. - Návrh na poskytnutí účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 53 26
70 34. - Návrh na poskytnutí účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 53 41
(Pozn: původní návrh usnesení s úpravou)
71 66. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2015 v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
72 67. - Poskytnutí finančních prostředků Domu dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o. na opravu topného systému ve středisku Plesná a úprava závazného ukazatele 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
73 68. - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2015 v oblasti školství 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
74 69. - Návrh na poskytnutí investiční dotace právnické osobě Domov Sluníčko, příspěvková organizace, IČO 70631832 v objemu 2.181 tis. Kč 53 53
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
75 70. - Smlouva o poskytnutí podpory a přijetí předběžného Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Snížení spotřeby energie v ZOO Ostrava - Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace" v rámci Operačního programu Životního prostředí 53 52
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
76 71. - Návrh na členství v dozorčí radě obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 53 43
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
77 72. - Plnění usnesení zastupitelstva města č. 1517/ZM1014/22 ze dne 30.1.2013 53 36
(Pozn: Předkládá: Mgr. Radim Babinec, náměstek primátora)
78 35. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na provoz Nadace na pomoc zvířatům v roce 2015 53 50
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
79 36. - Rozšíření účelu smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 2181/2012/OŽP na "Provoz automatických měřících stanic" 53 52
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
80 37. - Veřejná zakázka "Prodloužení kanalizace ul. Hradní", poř. č. 290/2014 53 37
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
81 38. - Veřejná zakázka "Propojenost cyklistické trasy v úseku ul. Psohlavců, Martinovská", poř. č. 205/2014 53 38
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
82 39. - Veřejná zakázka "Přestupní uzel Hulváky, I. etapa - Dodatek č. 1", poř. č. 283/2014 53 46
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
83 40. - Návrh na uzavření "Dodatku č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce vodovodu Přemyšov - Poruba" 53 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
84 41. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" a "Smlouvy o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 53 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
85 42. - Informace o vývoji projektu Nová Karolina za období 11/2013 až 12/2014 52 49
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
86 73. - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu a rozšíření kanalizace ul. Nad Porubkou", poř. č. 251/2014 52 42
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
87 74. - Veřejná zakázka "Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové centrum", poř. č. 22/2015 52 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
88 75. - Veřejná zakázka "Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK", poř. č. 010/2015 52 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
89 76. - Návrh na uzavření smluv o smlouvách budoucích o služebnosti v souvislosti se stavbami odboru investičního, zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
90 77. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Cyklostezky-úsek Koblovský most, lávka na Kamenec" 52 50
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
91 78. - Významná veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace Jeremenko - III. ETAPA", poř. č. 282/2014 52 41
(Pozn: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
92 43. - Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora)
93 79. - Návrh odpovědi na dotaz občanského sdružení Efektivní veřejná doprava pro Havířov a okolí 52 51
(Pozn: Předkládá: Ing. Ivo Hařovský, náměstek primátora)
94 80. - Veřejná zakázka "Inteligentní zastávky", poř.č. 198/2014 51 36
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou v příloze č. 1)