Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 15:59:51
bod č. 77. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbou "Cyklostezky-úsek Koblovský most, lávka na Kamenec"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Kamil Bednář, náměstek primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0244/ZM1418/4          .....             34
1) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbou "Cyklostezky 
- úsek Koblovský most, lávka na Kamenec" mezi vlastníkem:
 
Povodí Odry, státní podnik,  
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČO: 70890021
 
 a
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků 
parc.č. 152/3, parc.č. 430/5, parc.č. 493, parc.č. 494/1, parc.č. 494/2, 
parc.č. 494/4, a parc.č. 495 v k.ú. Muglinov a na částech pozemků parc.č. 789, 
parc.č. 825, parc.č. 855/1, parc.č. 1940, parc.č. 2030, parc.č. 2031, parc.č. 
2055/8, parc.č. 2055/44 a parc.č. 2074/3 v k.ú. Hrušov a na části pozemku 
parc.č. 5980/1 v k,ú. Slezská Ostrava, vše obec Ostrava dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

0244/ZM1418/4          .....             34
2) rozhodlo
uzavřít "Smlouvu o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbou "Cyklostezky 
- úsek Koblovský most, lávka na Kamenec" mezi vlastníkem:
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město 
IČO: 70994234 
 
 a
 
oprávněným: 
statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
IČO: 00845451
 
jejímž předmětem bude zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 1850/55 v 
k.ú. Hrušov, obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Výsledek hlasování
Přítomno: 52 Pro: 50 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 2
ANO 2011 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Nehlasoval
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Nepřítomen Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro