Zasedání č. 201502 - 4. zasedání zastupitelstva města Dne 04.03.2015 15:37:28
bod č. 36. - Rozšíření účelu smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy č. 2181/2012/OŽP na "Provoz automatických měřících stanic"
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
Usnesení
Zastupitelstvo města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
0233/ZM1418/4          .....             33

1) rozhodlo
o rozšíření předmětu smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy č. 2181/2012/OŽP na "Provoz automatických 
stanic" o provoz automatické měřící stanice na ul. Opavská v Ostravě-Porubě a 
zvýšení objemu dotace o 437.020 Kč právnické osobě: Zdravotní ústav se sídlem v 
Ostravě, IČO: 71009396, se sídlem Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava dle 
předloženého návrhu


0233/ZM1418/4          .....             33

2) rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy č. 2181/2012/OŽP s právnickou osobou: 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČO: 71009396, se sídlem Partyzánské nám. 
7, 702 00 Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


0233/ZM1418/4          .....             33

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:


- zvyšuje financování
 
pol. 8115, ORJ 120, ÚZ 1030 ............................. o 438 tis. Kč


- zvyšují běžné výdaje
 
§ 3716, pol. 5339, ORJ 190, ÚZ 1030 ................ o 438 tis. Kč


0233/ZM1418/4          .....             33

4) ukládá
radě města


realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 31.03.2015
Výsledek hlasování
Přítomno: 53 Pro: 52 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 1
ANO 2011 (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro
Ing. Ivo Furmančík : Pro Mgr. Jan Kovács, Ph.D. : Pro Lukáš Král : Pro
Ing. Vladimír Kulil, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro
Ing. David Pfleger : Pro Ladislav Rumánek : Pro Jindřich Středula : Pro
Mgr. Kateřina Šebestová : Pro RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. : Pro Petr Veselka : Pro
ČSSD (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Kamil Bednář : Pro Bc. Lucie Feiková : Pro Rudolf Ficek : Pro
Libor Grygar : Nepřítomen Ing. Ivo Hařovský : Pro Ing. Jakub Jež : Pro
Ing. Lumír Palyza : Pro Eva Petrašková : Pro Ing. Simona Piperková : Pro
Ing. Petr Stachura : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Ivan Tomášek : Pro
KSČM (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Nehlasoval Josef Graňák : Pro RSDr. Oldřich Jakubek : Pro
Ing. Miroslav Jopek : Pro Ing. Martin Juroška, Ph.D. : Pro Ing. Justina Kamená : Pro
Ing. Vít Macháček : Pro Yveta Sekeráková : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
JUDr. Ivan Štefek : Pro
Ostravak (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
MUDr. Tomáš Málek : Pro Mgr. Michal Mariánek : Pro Mgr. Petr Mika : Pro
Vladimír Polák : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
Mgr. Hana Strádalová : Pro Ing. Leopold Sulovský : Pro Ing. Bohdan Trojak : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro PhDr. Miriam Prokešová, Ph.D. : Pro Mgr. Ilja Racek, Ph.D. : Pro
Ing. Vladimír Stuchlý : Pro
ODS (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Nepřítomen Ing. František Kolařík : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro